Στην ένωση εταιρειών «Cosmote – Byte» κατακυρώθηκε, οριστικώς, ο διαγωνισμός της Κοινωνίας της Πληροφορίας για το υποέργο «παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης» της Πράξης «υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και διαλειτουργικότητας συστημάτων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης».

Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 9,18 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο πλαίσιο του έργου θα προσφερθούν ψηφιακά πιστοποιητικά τριετούς διάρκειας (από τη έκδοσή τους), που θα περιλαμβάνουν 100.000 απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές τις οποίες θα διαθέσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε πολίτες, επαγγελματίες και άλλους πληθυσμούς – στόχους. Τα 100.000 ψηφιακά πιστοποιητικά και απομακρυσμένες εγκεκριμένες ψηφιακές υπογραφές θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο ως υπηρεσία από υποδομές ενός ή περισσοτέρων Εγκεκριμένων Παροχών Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης εγγεγραμμένων στην Ευρωπαϊκή Λίστα Εμπιστοσύνης και στα αντίστοιχα Μητρώα της ΕΕΤΤ.

Όπως αναφέρεται στους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, η υπηρεσία παροχής απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών θα βασίζεται σε υποδομή ασφαλούς διάταξης έκδοσης και διαχείρισης ψηφιακών υπογραφών πλήρως ενσωματωμένης, ενοποιημένης και πιστοποιημένης κατά τον Κανονισμό 910/2014 ΕΚ (eidas) με τις υποδομές του/ων Εγκεκριμένου/ων Παροχών Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης που θα παρέχουν τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Η ασφαλής διάταξη θα είναι εγκαταστημένη στο Κέντρο Δεδομένων του/ων Εγκεκριμένου/ων Παροχών Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης ή/και στο Ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος (GCLOUD), αλλά σε κάθε περίπτωση υπό την πλήρη διαχείρισή του/ους. Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται σε τέσσερα έτη από την ημερομηνία υπογραφής της.