Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ο εκσυγχρονισμός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ). Πιο συγκεκριμένα, η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση του διαγωνισμού για το έργο «Εκσυγχρονισμός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών αυτού», προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ.

Ζητούμενο για το νέο έργο αποτελεί η κατάθεση και η υλοποίηση μιας ψηφιακής πρότασης ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης της ύλης και των λειτουργιών του, με:

– παροχή νέων ψηφιακών λειτουργιών, προς το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του ΝΣΚ,

– αναβάθμιση υποδομών κεντρικής υπηρεσίας, – αναβάθμιση περιφερειακών υποδομών, για το ΝΣΚ και το προσωπικό του, Το αντικείμενο της σύμβασης, αφορά: – στην υλοποίηση της ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης των λειτουργιών που σχετίζονται με το εσωτερικό περιβάλλον του ΝΣΚ, δηλαδή στην ύλη και τις λειτουργίες της κεντρικής υπηρεσίας του ΝΣΚ και των υπηρεσιών, των μονάδων και των γραφείων, στην ύλη και τις λειτουργίες των γραφείων νομικού συμβούλου και των δικαστικών γραφείων του ΝΣΚ, τα οποία διεκπεραιώνονται από το προσωπικό τους, καθώς και στην ύλη και τις λειτουργίες του προσωπικού με το οποίο συνεργάζεται το ΝΣΚ (δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, κλπ.), – στην υλοποίηση της ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης της εξωτερικής λειτουργίας του ΝΣΚ.