Σε πέντε σχήματα – εταιρείες κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, η Κοινωνία της Πληροφορίας, το διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας -πλαίσιο για το υποέργο 3 του HRMS «Υπηρεσίες Υλοποίησης και παραμετροποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για λοιπούς φορείς».  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ, συν ΦΠΑ.

Τα σχήματα και μεμονωμένες εταιρείες στις οποίες κατακυρώθηκε  ο διαγωνισμός είναι τα παρακάτω:

  • «01 Solutions Hellas – Indigital»
  • «Q&R- Profile»
  • OTS
  • Cosmos Business Systems
  • Uni Systems

Στο πλαίσιο του υποέργου 2 του έργου «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού» (την υλοποίηση του οποίου έχει αναλάβει η κοινοπραξία Byte – 01 Solutions Hellas) προβλέπεται η ανάπτυξη και παροχή σειράς υπηρεσιών, που θα  είναι διαθέσιμες για το σύνολο των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Αντικείμενο της συμφωνίας -πλαίσιο αποτελεί η διασύνδεση των εφαρμογών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, που διαθέτουν επιμέρους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, κατά τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των συγκεκριμένων εφαρμογών με τις Υπηρεσίες του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε να είναι σε κάθε περίπτωση και σε κάθε στιγμή διαθέσιμα στο Σύστημα τα δεδομένα που τηρούνται στην «Απογραφή – Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου».