Στον ΟΤΕ κατακύρωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, το διαγωνισμό για το έργο «υποστήριξη λειτουργίας και αξιοποίησης των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών “ΜΑΝ ΙΙΙ”». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 3.056.000 ευρώ συν ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης 60% επί του φυσικού αντικειμένου.

Tο αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στην κάλυψη των αναγκών υποστήριξης λειτουργίας και αξιοποίησης των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών ΜΑΝ, καθώς και των αναγκών διασυνδεσιμότητάς τους στα Εθνικά Δίκτυα ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ΕΔΥΤΕ, ΠΣΔ, κλπ.

Ο ανάδοχος καλείται να αποκαταστήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της φυσικής και τεχνικής υποδομής κάθε ΜΑΝ και να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την αξιοποίηση των εν λόγω υποδομών στην πρόσβαση των φορέων του κάθε ΜΑΝ στα Εθνικά Δίκτυα.

Επίσης, καλείται, στο πλαίσιο των βασικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του παρόντος έργου, να υποστηρίξει τους αναδόχους και τους διαχειριστές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, κατά την υλοποίηση και τη λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρουν, ως προς την λειτουργία της διασύνδεσης των φορέων στο ΜΑΝ. Τι περιλαμβάνει το έργο Το έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη, επέκταση και ολοκλήρωση με τα εθνικά δίκτυα για τα 69 Μητροπολιτικά Δίκτυα της χώρας.

Η έκτασή τους, σύμφωνα με πρόσφατα ενημερωμένη καταγραφή, εκτιμάται ότι περιλαμβάνει περίπου: 1.120 Km μικροτάφρων καλωδιακού δικτύου, 6.118 φρεάτια, 2.724 κόμβους, 3.070 ενεργούς χρήστες και 1.831 μη ενεργούς χρήστες, εκ των οποίων 414 έχουν εξοπλισμό που πρέπει να ελεγχθεί, και οι υπόλοιποι είναι χωρίς εξοπλισμό σήμερα.