Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,50 ευρώ σε 5,00 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 167.756.000 σε 16.775.600 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), αποφάσισε η Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Lannet στις 5/12/2008.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 83.878.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 16.775.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 5,00 ευρώ. Παράλληλα, η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5/12/2008 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 29.357.300 ευρώ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 5,00 ευρώ σε 3,25 ευρώ.