Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς στις 21 Νοεμβρίου του 2012 που εκδίκασε την αίτηση υπαγωγής της εταιρείας στο άρθρο 99 που κατατέθηκε με την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των πιστωτών (68,6%) αποφάσισε να μην κάνει δεκτή την αίτηση της εταιρείας στις 7.1.2013, κρίνοντας ότι εξέλειπαν της αιτήσεως έγγραφα απαραίτητα εκ του νόμου, παρότι αυτά είχαν νομίμως και εμπροθέσμως προσκομισθεί.

Κατόπιν τούτου η εταιρεία κατέθεσε έφεση επί της απόφασης στις 12.2.2013 και ορίστηκε δικάσιμο επί της έφεσης στις 7.3.2013. Ταυτόχρονα ζητήθηκε και προσωρινή διαταγή για τη λήψη των προληπτικών μέτρων του άρθρου 109 του ν.3588/2007 η οποία και χορηγήθηκε. Η αίτηση υπαγωγής εκδικάστηκε εκ νέου στις 7.3.2013 στο αρμόδιο δικαστήριο το οποίο αποφάσισε τη διατήρηση της προσωρινής διαταγής μέχρι την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης.