Η ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων στην Περιφέρεια μίας χώρας θα μπορούσε να παρομοιαστεί με τη διάνοιξη μίας «Εθνικής Οδού» που φέρνει την ευρυζωνικότητα σε κάθε σημείο του χάρτη. Ως Μητροπολιτικά Δίκτυα (ΜΑΝ) ορίζονται τα ευρυζωνικά δίκτυα, τα οποία αναπτύσσονται κυρίως σε πόλεις και στα οποία συνδέονται χρήστες (δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις, πολίτες, κ.λπ.) με τη χρήση Η/Υ -ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων- σε πολύ υψηλές ταχύτητες. Χρησιμοποιούν συνήθως οπτικές ίνες και ασύρματες τεχνολογίες και το μέγεθός τους είναι μεγαλύτερο από τα τοπικά δίκτυα (Local Area Networks - LAN) και μικρότερο από τα δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Networks - WAN). Με δεδομένο ότι η έννοια των Μητροπολιτικών Δικτύων είναι στενά συνυφασμένη με την ευρυζωνικότητα, θα μπορούσε κανείς να ξεκινήσει με μία σύντομη αναφορά στις συνθήκες που απαιτούνται ώστε να επιτυγχάνεται η δεύτερη.

Ευρυζωνικότητα: η «ψυχή» των Μητροπολιτικών Δικτύων
Ο όρος ευρυζωνικότητα, σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, αναφέρεται υπό την ευρεία του έννοια στο προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο από πολιτική, κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική άποψη περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, ως ευρυζωνική ορίζεται η προηγμένη τεχνολογική υποδομή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία συνεπάγεται:

 • Παροχή γρήγορων διαδικτυακών συνδέσεων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, με ανταγωνιστικές τιμές και σχετικά σταθερό κόστος, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της σύνδεσης, χωρίς εγγενείς περιορισμούς στα συστήματα μετάδοσης και τον τερματικό εξοπλισμό των επικοινωνούντων άκρων.
 • Κατάλληλη δικτυακή υποδομή, που:
  – επιτρέπει την κατανεμημένη ανάπτυξη υπαρχόντων και μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών,
  – παρέχει τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές,
  – ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε εύρος ζώνης, αναδραστικότητα και διαθεσιμότητα,
  – είναι ικανή να αναβαθμίζεται συνεχώς και με μικρό επιπλέον κόστος, ώστε να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες των χρηστών, όπως η πρόοδος της Πληροφορικής και της τεχνολογίας επικοινωνιών,
  – δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να επιλέγει ανάμεσα σε εναλλακτικές προσφορές σύνδεσης, μεταξύ διαφόρων δικτυακών εφαρμογών και μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας.
 • Κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούμενο από πολιτικές, μέτρα, πρωτοβουλίες, άμεσες και έμμεσες παρεμβάσεις, αναγκαίες για την ενδυνάμωση της καινοτομίας, την προστασία του ανταγωνισμού και την εγγύηση ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης, που μπορεί να προέλθει από τη γενικευμένη συμμετοχή στην Ευρυζωνικότητα και την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Δυστυχώς, τα παραπάνω αποτελούν ιδεατό στόχο παρά τη σύγχρονη πραγματικότητα για την Ελλάδα, η οποία και κατατάσσεται σταθερά στις χαμηλότερες θέσεις όσον αφορά τα ποσοστά ευρυζωνικής διείσδυσης παγκοσμίως, αλλά και σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος και ανέρχεται πλέον στο 20%. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για την περίοδο 2007-20008, η Ελλάδα παρουσιάζει ποσοστό ευρυζωνικής διείσδυσης της τάξης του 9,1%, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 2,3% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2007.

Κάποια από τα αίτια στα οποία θα μπορούσαν να αποδοθούν τα χαμηλά αυτά ποσοστά ευρυζωνικότητας είναι το περιορισμένο μέγεθος του ελληνικού πληθυσμού, οι δυσκολίες που θέτει η γεωγραφική μορφολογία και η δυναμική που διαμορφώνεται όσον αφορά τους παρόχους της αγοράς τηλεπικοινωνιών. Η ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων είναι μία λύση που φέρει αρκετές ελπίδες για κατάργηση των παραπάνω περιορισμών και για σημαντική θετική συνεισφορά στην αύξηση των ποσοστών διείσδυσης της ευρυζωνικότητας.


Ανάπτυξη ΜΑΝ στην Ελλάδα
Πρωταγωνιστικό ρόλο όσον αφορά την ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων στην Ελλάδα διαδραματίζει η Κοινωνία της Πληροφορίας. O Καθ. Βασίλης Ασημακόπουλος, Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού, περιγράφει την πορεία εξέλιξης των έργων ανάπτυξης Μητροπολιτικών Δικτύων στην Ελλάδα ως εξής:

«Τα Μητροπολιτικά Δίκτυα («ΜΑΝ») αποτελούν ευρυζωνικά δίκτυα που αναπτύσσονται σε πόλεις τις Ελλάδας, που βασίζονται κυρίως σε υποδομές οπτικής ίνας προκειμένου να διασυνδέσουν συνολικά περισσότερα από 3400 σημεία δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιες υπηρεσίες, δημόσια νοσοκομεία, δημοτικές βιβλιοθήκες, μουσεία. Με την ολοκλήρωσή τους, το συνολικό μήκος των δικτύων θα ξεπερνά τα 750 χιλιόμετρα. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος του Σχεδίου για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας της Ψηφιακής Στρατηγικής της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτήθηκαν με 60 εκατ. ευρώ περισσότεροι από 75 δήμοι. Ήδη, περίπου 55 δήμοι έχουν προχωρήσει είτε στην υλοποίηση είτε στη συμβασιοποίηση των έργων και ελπίζουμε να επιταχύνουν κι άλλο την υλοποίηση των δικτύων στους επόμενους μήνες».

«Μητροπολιτικά» οφέλη
Με την ολοκλήρωση των ΜΑΝ στους ελληνικούς Δήμους, ενισχύεται σημαντικά η υποδομή για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην περιφέρεια. Τα ΜΑΝ αποτελούν τα δίκτυα που καθιστούν δυνατή την παροχή σημαντικών και αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους πολίτες. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν τους τομείς της επικοινωνίας, της εργασίας και διεκπεραίωσης συναλλαγών, της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Επικοινωνίες: Η υποδομή ΜΑΝ μεταφράζεται σε ταχύτερο και φθηνότερο Internet, χαμηλότερο κόστος τηλεφωνίας, αλλά και δυνατότητες συνδυασμού φωνής και εικόνας στην επικοινωνία.

Εργασία και συναλλαγές: Η αναβάθμιση των συνδέσεων καθιστά τεχνικά δυνατή την εργασία εξ αποστάσεως μέσω μεθόδων τηλε-εργασίας, από πολίτες απομακρυσμένων  περιοχών. Επιπλέον, επιτρέπει την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, πολύ γρήγορα και με ασφάλεια των δεδομένων, από το σπίτι ή το γραφείο. Ο πολίτης έχει ακόμα τη δυνατότητα να εκτελεί ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές με τράπεζες ή άλλους οργανισμούς που σχετίζονται με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του.

Εκπαίδευση: Σημαντικά είναι τα οφέλη για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Όσον αφορά την τυπική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούν δύο case studies σχολείων και πανεπιστημίων που αντιμετώπισαν τα Μητροπολιτικά Δίκτυα και την ευρυζωνικότητα ως επένδυση για το μέλλον των μαθητών. Δεν θα πρέπει, ακόμα, να παραβλέπεται η θετική συνεισφορά της ευρυζωνικότητας στην άτυπη και τη δια βίου εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών της σύγχρονης πραγματικότητας, στην οποία ο γρήγορος ρυθμός αλλαγής των δεδομένων καλεί για συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων. 

Ενημέρωση και ψυχαγωγία: H υψηλή χωρητικότητα των νέων δικτύων επιτρέπει τη μετάδοση πλούσιου περιεχομένου ήχου, εικόνας και βίντεο. Τα δίκτυα ΜΑΝ θα μπορούσαν να στηρίξουν «καθιερωμένες» υπηρεσίες, όπως η μετάδοση καλωδιακής τηλεόρασης ή να αξιοποιηθούν για την παροχή πρωτοποριακών και εξατομικευμένων υπηρεσιών, στο πλαίσιο της σύγκλισης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Στα έμμεσα οφέλη που συνεπάγεται η βελτίωση της πρόσβασης της περιφέρειας σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, θα πρέπει να αναφερθεί ακόμα η συγκράτηση του ενεργού πληθυσμού σε απομακρυσμένες περιοχές, αφού δημιουργείται και παρέχεται ένα ηλεκτρονικό μέσο αποτελεσματικής επικοινωνίας με το κέντρο. Τέλος, σε οικονομικό επίπεδο, η ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών διευκολύνει την απελευθέρωση της αγοράς και, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό στον τομέα των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες τιμών και υπηρεσιών για τους καταναλωτές.


Επιχειρησιακό μοντέλο
Ένα από τα βασικότερα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των Μητροπολιτικών Δικτύων και που παραμένει ανοικτό είναι αυτό του επιχειρησιακού μοντέλου, στο οποίο θα πρέπει να βασιστεί η λειτουργία τους. Για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας, συντήρησης και επέκτασης των δικτύων των ελληνικών Δήμων, ο αρχικός σχεδιασμός της ΚτΠ προέβλεπε το ενδεχόμενο διάθεσης μέρους των υποδομών σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, κοστοστρεφώς, μέσω μακροχρόνιας ενοικίασης της διαθέσιμης χωρητικότητας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια μετά την ολοκλήρωση των έργων, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοποίηση των δικτύων μετά την κατασκευή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές κατευθύνσεις της Ε.Ε.

Ο Χρήστος Μπούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής Μονάδας 6, ΕΑΙΤΥ, με εμπειρία από την κατασκευή του Μητροπολιτικού Δικτύου της Πάτρας, κάνει μερικές πολύ χρήσιμες επισημάνσεις όσον αφορά τις επιλογές που τίθενται μεταξύ διαφορετικών τύπων επιχειρησιακών μοντέλων. Πρώτα απ’ όλα διαχωρίζει το επιχειρηματικό μοντέλο σε τρία βασικά επίπεδα:

 • Το πρώτο επίπεδο αφορά τον παθητικό εξοπλισμό του δικτύου, δηλαδή αγωγούς, οπτικές ίνες κ.λπ. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στο ποιος (ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση, κ.λπ.) παρέχει και εκμεταλλεύεται τη βασική υποδομή ενός ευρυζωνικού δικτύου.
 • Το δεύτερο επίπεδο αφορά τον ενεργό εξοπλισμό του δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στο ποιος (ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση, κ.λπ.) παρέχει και εκμεταλλεύεται την ενεργή υποδομή ενός ευρυζωνικού δικτύου.
 • Το τρίτο επίπεδο αφορά το ποιος έχει πρόσβαση στο δίκτυο, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο που προσφέρει.

Αναθέτοντας διαφορετικούς διαχειριστές (δήμος, ιδιωτικός τομέας, κ.λπ.) σε κάθε ένα από τα παραπάνω επίπεδα του επιχειρηματικού μοντέλου, δημιουργούνται διαφορετικά σενάρια μοντέλων που δείχνουν το πως οι δημόσιοι οργανισμοί και οι πάροχοι υποδομών, εξοπλισμού και υπηρεσιών μπορούν να συνεργαστούν προς όφελος του καταναλωτή.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, επισημαίνει κάποια κρίσιμα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε ένα από τα ακόλουθα τρία σενάρια: επιχειρηματικό μοντέλο σε επίπεδο 1) Δήμων, 2) Περιφέρειας και 3) Πανελλαδικό επίπεδο. 

Επιχειρηματικό μοντέλο σε επίπεδο Δήμων: Η συγκεκριμένη λύση έχει πολλά θετικά στοιχεία, αλλά και μειονεκτήματα. Ένα προφανές μειονέκτημα είναι ότι η σχεδίαση πολλών δημοτικών δικτύων, τα οποία ακολουθούν διαφορετικές τεχνικές λύσεις μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία πολλών νησίδων ευρυζωνικών δικτύων, που δεν είναι εύκολα διασυνδέσιμα μεταξύ τους. Το μειονέκτημα αυτό παύει να υπάρχει από τη στιγμή που θα οριστεί μια κεντρική πολιτική για τη δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών, η οποία θα υπαγορεύει το πως θα γίνει η χάραξη των δημοτικών υποδικτύων για την καλύτερη και αποδοτικότερη λύση, υπό το πρίσμα ενός μεγαλύτερου σχεδίου σε επίπεδο χώρας.

Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι στην περίπτωση δημιουργίας δημοτικών δικτύων, δεν είναι εγγυημένη η οικονομική επιτυχία, καθώς δεν διασφαλίζονται πάντα άμεσα οφέλη από την χρήση τους. Έρευνες αναφέρουν ότι μια μεγάλη επένδυση σε παθητικό εξοπλισμό δικτύου μπορεί να χρειαστεί 5-7 χρόνια να αποφέρει κέρδη, αφότου ολοκληρωθεί η υλοποίηση ολόκληρου του δικτύου.

Επιχειρηματικό μοντέλο σε επίπεδο Περιφέρειας: Το προτεινόμενο μοντέλο παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • δυνατότητα καθορισμού ανώτατου ορίου τιμών λιανικής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
 • προώθηση της χαμηλότερης ευρυζωνικής τιμολόγησης μέσω του αυξημένου ανταγωνισμού,
 • οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και, πιθανότατα, και άλλοι οργανισμοί (π.χ. τοπικές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις) μπορούν να παρέχουν νέες υπηρεσίεςπροστιθέμενης αξίας,
 • συνεργασία υψηλού επιπέδου με τον ιδιωτικό τομέα,
 • εξοικονόμηση πόρων για την περιφέρεια και τους παρόχους με την άθροιση της ζήτησης για συγκεκριμένες υπηρεσίες,
 • δεν απαιτείται η ανάπτυξη υψηλού κόστους υπηρεσιών από την ΠΕΕ ΑΕ.

Όσον αφορά τα μειονεκτήματα, αυτά είναι παρόμοια με εκείνα του πρώτου μοντέλου.

Επιχειρηματικό μοντέλο σε Πανελλαδικό επίπεδο: Το συγκεκριμένο μοντέλο παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • η πανελλαδική επιχείρηση θα φροντίζει για την επέκταση της φυσικής υποδομής με έσοδα που θα προκύπτουν από την κοστοστρεφή διάθεση των υποδομών,
 • οι πελάτες θα αγοράζουν δικτυακούς πόρους από τη δημόσια επιχείρηση,
 • ο πάροχος υπηρεσιών θα παρέχει υπηρεσίες με μειωμένο κόστος και συνεχώς αναπτυσσόμενη βάση,
 • ο συνδρομητής θα είναι κερδισμένος λόγω της ευρείας ποικιλίας υπηρεσιών που προσφέρονται στη βάση κόστους και ποιότητας,
 • όλοι οι εμπλεκόμενοι επιθυμούν την επιτυχία των υπολοίπων μερών, άρα «στρέφουν τον τροχό προς την ίδια κατεύθυνση».

Με δεδομένο ότι η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού δηλώνει έντονο ενδιαφέρον για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των Μητροπολιτικών Δικτύων -τόσο με όρους οικονομικούς όσο και με όρους χρήσης- αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τελική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με το σχήμα αξιοποίησης τους.


Ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών
Ο Στέφανος Ζαρκαντζιάς, Υπεύθυνος Πληροφορικής του Δήμου Κατερίνης, μιλάει για την πορεία του Μητροπολιτικού Δικτύου της πόλης.
Net Week: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο για την ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου στο Δήμο Κατερίνης;

Στέφανος Ζαρκαντζιάς: H μελέτη του έργου ξεκίνησε το 2004. Ο διαγωνισμός, στον οποίο και έλαβε μέρος μία μόνο εταιρεία, έγινε το Σεπτέμβριο του 2006 και το έργο συμβασιοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2007. Η ημερομηνία λήξης του είναι η 23η Ιουνίου του 2008, αλλά η ανάδοχος εταιρεία έχει ζητήσει παράταση μέχρι τον Οκτώβριο. Το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου -η εκσκαφή και η τοποθέτηση των σωλήνων μέσα στους οποίους θα γίνει η εμφύσηση των οπτικών ινών- έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η εμφύσηση αυτή και η τοποθέτηση του ενεργού εξοπλισμού στους κόμβους και στους χρήστες του δικτύου, είναι ακριβώς το στάδιο που απομένει. Οι κόμβοι είναι σε οκτώ κτίρια και οι χρήστες είναι 45. Τα χιλιόμετρα του δικτύου είναι συνολικά 11.800.

Net Week: Ποια τα προσδοκώμενα οφέλη από την ανάπτυξη δικτύου ΜΑΝ;

Στέφανος Ζαρκαντζιάς: Το ΜΑΝ της Κατερίνης είναι ένα δίκτυο υποδομής, παρόμοιο με αυτά που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή σε πολλές μεγάλες και μικρές πόλεις της χώρας. Πρόκειται για ένα έργο που έχει κατασκευαστεί με τις καλύτερες ποιοτικές προδιαγραφές και με μεγάλο προϋπολογισμό. Τα προφανή οφέλη είναι αυτά της γρήγορης και φτηνής τηλεφωνίας και Internet. Υπάρχουν όμως, και άλλες υπηρεσίες, όπως η τηλε-εκπαίδευση, η τηλε-πρόνοια και η τηλεϊατρική ή ακόμα και υπηρεσίες ψυχαγωγίας που θα μπορούσαν να τρέξουν μέσα από το δίκτυο, όπως, για παράδειγμα, η καλωδιακή τηλεόραση. Από εκεί και πέρα, όλα τα δημοτικά δίκτυα ΜΑΝ έχουν ενταχθεί στο Γ’ ΚΠΣ με την προϋπόθεση ότι θα είναι κοστοστρεφής η εκμετάλλευσή τους. Τα όποια έσοδα κερδίζει ο Δήμος από την εκμετάλλευσή τους, θα πρέπει να τα επενδύει στη συντήρηση και στην επέκταση του δικτύου.

Ως προς τις υπηρεσίες, θα μπορούσε να υπάρξει μία επέκταση του υπάρχοντος δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, το οποίο και διασυνδέει τις δημόσιες υπηρεσίες ή μία συνέργεια με το έργο της πρόσκλησης 105 της Κοινωνίας της Πληροφορίας που αφορά τη βελτίωση της ευρυζωνικής πρόσβασης. Στο νομό Πιερίας, για παράδειγμα, η τοπική ένωση Δήμων και Κοινοτήτων έχει αναλάβει ένα τέτοιο έργο. Ο Δήμος Κατερίνης θα μπορούσε να συνδεθεί ως κύριος φορέας στο ασύρματο αυτό δίκτυο που ενώνει τους υπόλοιπους Δήμους του νομού. Λογικά, αυτό είναι κάτι που θα συμβεί σε όλους τους νομούς. Υπάρχει επίσης, μία μελέτη που θα καταθέσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ως τεχνικός σύμβουλος του έργου που, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, μπορεί να δώσει μία συνολική κατεύθυνση ως προς την εκμετάλλευση αυτών των δικτύων.

Μία ακόμη μελλοντική παράμετρος αφορά το λεγόμενο fiber-to-the-home και τις προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τον αριθμό των συνδέσεων FTTx που θα πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα. Ο Δήμος Κατερίνης έχει έντονο ενδιαφέρον να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει ήδη μία κοινοπραξία με οκτώ άλλους Δήμους και τρεις εταιρείες, μέσω μίας πρωτοβουλίας του Global Grands που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Τρικκαίων. Μέσα από την κοινοπραξία αυτή κατεβάσαμε μία σχετική πρόταση στο Δ’ ΚΠΣ, η έγκριση της οποίας εκκρεμεί.

Το ΜΑΝ πάει…σχολείο
To City College του Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ είναι ένα από τα Πανεπιστήμια που προχώρησαν στη δημιουργία Μητροπολιτικών Δικτύων. Στόχος του ήταν η απόκτηση αρκετή ισχύος για την υποστήριξη προηγμένων εφαρμογών, η δημιουργία προοπτικών για μελλοντική ανάπτυξη, η μείωση του λειτουργικού κόστους και, παράλληλα, η καθιέρωση νέων ευκαιριών μάθησης για τους φοιτητές του, καθώς και νέων συνδέσμων επικοινωνίας με άλλα πανεπιστήμια και φορείς έρευνας.

Για να αντεπεξέλθει στους στόχους του όσον αφορά τις επικοινωνίες, εγκατέστησε δίκτυο ΜΑΝ και συνέδεσε μεταξύ τους όλες τις βασικές εγκαταστάσεις, με υποδομή οπτικών ινών μήκους 25 μιλίων. Η αναβάθμιση από τα 3 στα 1000 megabits ανά δευτερόλεπτο άνοιξε μια σειρά από νέες ευκαιρίες όσον αφορά τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που ήταν σε θέση να προσφέρει πλέον το δίκτυο. Το ΜΑΝ επέτρεψε την ενοποίηση όλων των υπολογιστικών πόρων στο δίκτυο και την αξιοποίησή τους σα να επρόκειτο για ένα LAN. Έγινε ακόμα δυνατή η εγκατάσταση μίας σειράς εφαρμογών πολυμέσων που αφορούν τη μάθηση εξ αποστάσεως και την υψηλής ευκρίνειας μετάδοση αρχείου εικόνας μέσω video over IP.

Άλλο ένα παράδειγμα αξιοποίησης μητροπολιτικού δικτύου είναι αυτό των σχολείων του University City του Μισούρι των ΗΠΑ. Η συγκεκριμένη ομάδα σχολείων στράφηκε σε λύση ΜΑΝ προκειμένου να ικανοποιήσει καλύτερα τις ανάγκες των 4.200 μαθητών και 300 δασκάλων και διοικητικού προσωπικού και για να επιταχύνει τις εφαρμογές της μέχρι και κατά 1.000 φορές. Τα σχολεία συνέδεσαν μάλιστα την πρωτοβουλία αυτή με το στόχο της βελτίωσης των επιδόσεων των μαθητών στις εξετάσεις τους, χάρη στην αναβαθμισμένη τους πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και σε εργαλεία μάθησης. Έθεσαν ένα μεγαλόπνοο στόχο, τον οποίο μοιάζει να πέτυχαν: αξιοποίησαν το ΜΑΝ ως επένδυση για το μέλλον των μαθητών.