Στη ματαίωση του διαγωνισμού για την προμήθεια «ολοκληρωμένου συστήματος οριζόντιας πλατφόρμας Internet of Things (iot.gov.gr) και δικτύου αισθητήρων» προχώρησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορές ο ΟΤΕ (με υπεργολάβο την Dotsoft) και η Wind με (υπεργολάβους Nokia και WINGS ICT).

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση, η επιτροπή του διαγωνισμού έκρινε ότι συντρέχουν λόγοι ματαίωσης της εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς, «οι τεχνικές και οικονομικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή».

Ειδικότερα, κατά την επιτροπή, κρίνεται σκόπιμο το παρόν έργο να ματαιωθεί και να επανασχεδιαστεί, προκειμένου να μην αποτελεί απλώς οδηγό υλοποίησης άλλων έργων, αλλά να αποτελέσει το ίδιο, αυτό καθ’ αυτό, ένα έργο που θα μπορέσει να αξιοποιήσει σε μια κεντρική πλατφόρμα το σύνολο του δικτύου των αισθητήρων που θα αναπτυχθούν από το σύνολο των 332 δήμων.

Το έργο είχε αντικείμενο την Το έργο έχει διττό αντικείμενο τη δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας που θα αποτελέσει την υποδομή που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για να στηρίξουν τις λύσεις IoT (αισθητήρες μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας) που έχουν αναπτύξει καθώς επίσης και την πανελλαδικού δικτύου σταθμών αισθητήρων για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, των μετεωρολογικών συνθηκών, της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και της στάθμης και ταχύτητας ροής των ποταμιών.