Σε τροχιά ψηφιακού εισέρχεται το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, που δρομολογεί σχετικό διαγωνισμό με τίτλο «Ανοικτό Μουσείο. Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική για την τεκμηρίωση, προβολή και διάχυση του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης». Το τεύχος του διαγωνισμού έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Απριλίου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 870.000 ευρώ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υποστήριξη της ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης (ΜΚΤ), με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων ψηφιακής τεχνολογίας για την ψηφιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου του Μουσείου. Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο έργο αφορά:

• Στον εμπλουτισμό και την επιμέλεια του ψηφιακού αποθέματος του Μουσείου

• Στη διευκόλυνση της πρόσβασης στο ψηφιακό απόθεμα του Μουσείου μέσα από ένα εξειδικευμένο σύστημα εικονικού μουσείου

• Στο λειτουργικό και γραφιστικό επανασχεδιασμό της διαδικτυακής πύλης του Μουσείου.

• Στη δημιουργία μίας διαδραστικής εφαρμογής για έξυπνες συσκευές.

• Στη διάθεση πλούσιου και πρωτότυπου πολιτιστικού περιεχομένου σε ελληνικά και αγγλικά και σε πλήθος μέσων (videos, 3Dpodcastsaudiosvirtual tours κλπ.)

• Στην υποστήριξη της επίσκεψης στο Μουσείο και διασύνδεσή της με περαιτέρω μάθηση και ενασχόληση.

• Σε στρατηγικές διάχυσης μέσω πλατφορμών και κοινωνικών δικτύων στο διαδίκτυο.

• Σε στρατηγικές καλλιέργειας κοινοτήτων ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο του έργου θα επιλεγούν και θα ψηφιοποιηθούν περίπου 5.120 αντικείμενα καιτεκμήρια από τις συλλογές, θα φωτογραφηθούν επαγγελματικά οι εκθεσιακοί χώροι και θα γίνει τρισδιάστατη απεικόνιση των χώρων των περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου.