Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ψηφιακή του αναβάθμιση προχώρησε το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 8,8 εκατ. ευρώ. Η ψηφιακή αναβάθμιση των συστημάτων και η ψηφιοποίηση του αρχείου του Ταμείου θα βελτιώσει την εργασία του προσωπικού, θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων των συναλλασσόμενων, θα δώσει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα στοιχεία, ενώ θα επιτρέψει την εξυπηρέτηση ψηφιακών αιτημάτων άλλων φορέων αλλά και των πολιτών. Επίσης θα επιταχύνει την απονομή των συντάξεων.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

• Ψηφιοποίηση του αρχείου του ΜΤΠΥ (Φάκελοι Μητρώου εργαζομένων).

• Ψηφιακή αναβάθμιση των συστημάτων του ΜΤΠΥ

• Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από κινητές συσκευές (smartphonestablets κλπ).

• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης διαδικτυακής πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, παρακολούθηση υποθέσεων κλπ).

• Μετάπτωση των δεδομένων στα νέα συστήματα

• Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με συστήματα και μητρώα του Δημοσίου για τη γρήγορη απονομή σύνταξης

•  Εξοπλισμός και λειτουργικά συστήματα

Το προς ψηφιοποίηση αρχείο του ΜΤΠΥ περιλαμβάνει τους φακέλους μητρώου εργαζομένων (περισσότεροι από 600.000 φάκελοι προσωπικού). Ο κάθε φάκελος περιλαμβάνει περίπου 100 σελίδες Α4 και Α3 ενώ ο συνολικός αριθμός των σελίδων προς ψηφιοποίηση υπολογίζεται περί τις 50.000.000. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να σαρωθούν, να γίνει ο καθαρισμός και η κανονικοποίηση των δεδομένων, να καταχωρηθούν τα απαραίτητα μεταδεδομένα, να γίνει οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) και να αποθηκευτούν με βέλτιστες πρακτικές αποθήκευσης.