Οι γενικοί στόχοι μιας εταιρείας είναι πάντα συλλογικοί. Όλοι εργάζονται για την επίτευξη των ίδιων γενικών στόχων, όπως αυτοί τίθενται από τη διοίκηση. Η επίτευξη ή μη αυτών είναι προφανώς κρίσιμης σημασίας για την εταιρεία συνολικά και, κατ’ επέκταση, για κάθε εργαζόμενο σε αυτή. Η επιτυχία, όμως, των γενικών στόχων δεν πρέπει να μεταφράζεται απαραίτητα σε επιτυχία όλων των μονάδων μιας ομάδας, ακριβώς όπως και η πιθανή αποτυχία, ανεξάρτητα από τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει, δεν σημαίνει και αποτυχία όλων των εμπλεκομένων.

Ειδικά σε ένα σύγχρονο περιβάλλον μιας εταιρείας Πληροφορικής ή μιας διεύθυνσης πληροφοριακών συστημάτων, όπου οι ρaόλοι είναι πολλοί και διαφορετικοί, συγχρόνως, όμως, άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους, η διακριτή και ξεχωριστή συμβολή στην επιτυχία ή στην αποτυχία είναι ακόμα πιο χαρακτηριστική. Συνήθως, υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα και μεγάλη προσήλωση στη μέτρηση των συλλογικών στόχων, αφενός γιατί ενδιαφέρουν το σύνολο και ειδικά την ανώτατη διοίκηση, αφετέρου γιατί η αναγκαία μετρική είναι εύκολα ποσοτικοποιήσιμη και σαφής, συνήθως σε μονάδες χρήματος.

Η αξιολόγηση, όμως, καθενός διαφορετικού ρόλου είναι ιδιαίτερα πιο πολύπλοκη διαδικασία, καθώς επιβάλλει πληθώρα διαφορετικών μετρικών πάνω σε έννοιες που δεν είναι πάντα εύκολο να ποσοτικοποιηθούν και να συγκριθούν, όπως, για παράδειγμα, η ποιότητα του κώδικα, η υποστήριξη συστημάτων ή η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Μόνο, όμως, ένα εκτενές δίκτυο εξειδικευμένων μετρικών συστημάτων που έχουν ως στόχο την αξιολόγηση ρόλων και ανατιθέμενων εργασιών και όχι τη μέτρηση συλλογικών στόχων μπορεί να προσφέρει μια ενδελεχή εικόνα για τη συμβολή όλων των εργαζομένων και του καθενός ξεχωριστά, αλλά και να αποκαλύψει τα πραγματικά αδύναμα σημεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία.

Η αναγκαιότητα αυτή, σπανιώς γίνεται αίτημα σε περιπτώσεις επιτυχίας και όταν μοιράζονται σε όλους οι καρποί της. Στις αποτυχίες, όμως, η αδυναμία εξεύρεσης των αδύναμων σημείων και των βαθύτερων αιτιών, μόνο σε νέες αποτυχίες μπορεί να οδηγήσει.