Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ενέκρινε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικών προσφορών της ένωσης εταιρειών Cosmos Business Systems-ΟΤΕ, στα πλαίσια του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου 9 «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες e-ΥπΑΑΤ». Η προσφορά των Cosmos Business Systems-ΟΤΕ προχωρά στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή την αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της.