Η έκθεση του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft, η οποία δημοσιεύεται για δεύτερη συνεχή χρονιά ως «Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας 2010» αποτυπώνει τη σταθερή βελτίωση των επιδόσεων της Ελλάδας στην καινοτομία.

Για την εκπόνηση της μελέτης  αξιοποιήθηκαν κατά βάση τα στοιχεία του European Innovation Scoreboard, τα οποία εμπλουτίστηκαν και συμπληρώθηκαν από τα ευρήματα των εκθέσεων του Innobarometer, του Eurobarometer και του Global Entrepreneurship Monitor. Εκτός από την παρουσίαση και ανάλυση επίσημων στοιχείων σχετικά με την πορεία της καινοτομίας στη χώρα μας, επιχειρείται επίσης καταγραφή των αντιλήψεων που επικρατούν στη δημόσια διοίκηση, τους επιχειρηματικούς φορείς και τους επιχειρηματίες νέων καινοτόμων επιχειρήσεων αναφορικά με την καινοτομία.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του «Ελληνικού Χάρτη Καινοτομίας 2010», έχει σημειωθεί πρόοδος και έχουν καταγραφεί καλές επιδόσεις σε ορισμένους τομείς, όπως οι δαπάνες για βιομηχανικό σχεδιασμό, η αγορά εξοπλισμού, η κατάρτιση προσωπικού, οι επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα και η υιοθέτηση οργανωτικών και εμπορικών καινοτομιών, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα σημαντική απόσταση να διανύσει σε καίριους τομείς, όπως η παραγωγή και διάδοση της γνώσης, η συμμετοχή στις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης και η χαμηλή επένδυση σε καινοτομία προερχόμενη από την έρευνα.