Η MLS ιδρύει θυγατρική εταιρεία στη Γερμανία με την επωνυμία MLS Destinator GmbΗ.

Σκοπός της MLS Destinator GmbH είναι η προώθηση των προϊόντων της μητρικής στη γερμανική αγορά. Η έδρα και τα γραφεία της MLS Destinator GmbH βρίσκονται στο Μόναχο. Η ίδρυση της νέας εταιρείας εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της MLS για επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα της πλοήγησης με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων τόσο για την ελληνική όσο και για επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού.