Με αύξηση της κερδοφορίας και μείωση του κύκλου εργασιών ολοκλήρωσε το α΄ εξάμηνο του 2010 η MLS Πληροφορική Α.Ε.

Αναλυτικά, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν αύξηση κατά 3,2% και διαμορφώθηκαν (μετά την αφαίρεση της έκτακτης εισφοράς ύψους 175 χιλ. ευρώ) σε 1,28 εκατ. ευρώ από 1,24 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009. Αν δεν ληφθεί υπόψη η έκτακτη εισφορά τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους για το α΄ εξάμηνο του 2010 θα διαμορφώνονταν σε 1,46 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 17,31% σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2009.

Ο κύκλος εργασιών της MLS μειώθηκε κατά 17% και ανήλθε σε 5,82 εκατ. ευρώ από 7,01 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν άνοδο 4,7% και έφθασαν σε 2,75 εκατ. ευρώ από 2,63 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2009. Η καθαρή θέση της MLS ανέρχεται σε 15,23 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και υψηλούς δείκτες ρευστότητας, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 30.6.2010 διαμορφώθηκαν σε 3,11 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά18,7% έναντι της 30.6.2009, οπότε διαμορφώθηκαν σε 2,62 εκατ. ευρώ.