Η MLS Πληροφορική Α.Ε. κατέγραψε νέα υψηλά κερδοφορίας και κύκλου εργασιών κατά τη χρήση του 2009 σε συνέχεια της έντονης αναπτυξιακής πορείας των προηγούμενων ετών.

Συγκεκριμένα, το 2009 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν αύξηση 32% και ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ από 1,8 εκατ. ευρώ το 2008. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας σημείωσε άνοδο 19% και διαμορφώθηκε σε 14,8 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 19% και διαμορφώθηκαν σε 5 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ το 2008.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,19 ευρώ.  Η καθαρή θέση της εταιρείας διαμορφώνεται σε 14,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και δείκτη άμεσης ρευστότητας 1,49. Εξάλλου, ιδιαίτερα ενισχυμένα παρουσιάζονται τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της MLS στις 31.12.2009, καθώς ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 86% σε σχέση με τις 31.12.2008, όταν είχαν διαμορφωθεί σε 2,2 εκατ. ευρώ.