Νομικές διαδικασίες έχουν κινήσει κατά της MLS μεμονωμένοι ομολογιούχοι του ομολογιακού δανείου ΜΛΣ02 της εισηγμένης, προκειμένου αυτό να καταστεί απαιτητό. Σε ενημέρωσή της προς το επενδυτικό κοινό, η MLS γνωστοποίησε ότι έχει δεχθεί αγωγή από τέσσερις μεμονωμένους ομολογιούχους του ομολόγου ΜΛΣ02, έκδοσης 2017, που διαθέτουν στο σύνολό τους 257.249 ομόλογα. Ωστόσο, η νομική υπηρεσία της εταιρίας θεωρεί ότι η αγωγή δε θα ευδοκιμήσει για πολλαπλούς λόγους που δεν κατονομάζει, ενώ η εταιρεία υποστηρίζει πως, σε κάθε περίπτωση, μόνο ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων δικαιούται να προβεί σε νομικές ενέργειες εναντίον της εταιρείας, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί.

Εν τω μεταξύ, η MLS εξακολουθεί να βρίσκεται σε επαφή με τους εκπροσώπους των ομολογιούχων, καθώς και με μεμονωμένους ομολογιούχους, προκείμενου να εξασφαλίσει σε πρώτο στάδιο την αρχική συμφωνία τους στη προσπάθεια εξασφάλισης προσωρινής προστασίας, ώστε να δοθεί το απαιτούμενο χρονικό περιθώριο για να τους παρουσιάσει το τελικό σχέδιο αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε επικοινωνία με τους εκπροσώπους προκειμένου να συγκαλέσουν Γενικές Συνελεύσεις των ομολογιούχων, ειδικά στις εκδόσεις εκείνες που διαφαίνεται ότι μπορεί να επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία.

Η Whitetip ανέλαβε και το post restructuring business plan
Σημειώνεται ότι στις 19 Οκτωβρίου η MLS ανέθεσε στην Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ τη δημιουργία, σε συνεργασία μαζί της, του post restructuring business plan. H Whitetip Investments έχει αναλάβει εξάλλου από τον περασμένο Ιούλιο τη δημιουργία ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων της εταιρείας, με το αρχικό πλάνο να έχει ήδη εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της MLS και να έχει συζητηθεί με μέρος των πιστωτών.

Τι γίνεται με τις οικονομικές καταστάσεις του 2020
Όσον αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2020, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ελέγχου σε συνεργασία με τους ορκωτούς ελεγκτές για να συνταχθεί η ετήσια οικονομική έκθεση. Η καθυστέρηση της δημοσίευσης αποδίδεται από την εταιρεία κατά κύριο λόγο στην αλλαγή ορκωτών ελεγκτών σε σχέση με τη χρήση 2019.