Το βασικό κίνητρο που έχει ωθήσει παραπάνω από το 10% των επιχειρήσεων σε Ευρώπη και Αμερική να υιοθετήσουν -ή να εξετάσουν- το μοντέλο των managed print services (MPS), είναι η μείωση του κόστους και η ανάγκη για εστίαση του ΙΤ σε πιο στρατηγικές δραστηριότητες.

Σχετική έρευνα τις Quocirca, με τη συμμετοχή 1.000 στελεχών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και της Ευρώπης, ανέδειξε ότι η ικανοποίηση από την εγκατάσταση MPS συνήθως υπερβαίνει τις προσδοκίες των εταιρειών που τις ολοκλήρωσαν. Επιπλέον, τα οφέλη αυτά δεν περιορίζονται στο κόστος, αλλά αφορούν τη συνολικότερη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Μεταξύ άλλων, η έρευνε καταγράφει ότι: 
• Η εκτύπωση δεν αποτελεί πλέον περιφερειακή δραστηριότητα. Περισσότεροι από 2 στους 3 ερωτηθέντες (67%) απάντησαν ότι βλέπουν τις εκτυπώσεις σαν στρατηγική προτεραιότητα. Αυτό είναι εμφανές, κυρίως, στο χρηματοοικονομικό και δημόσιο τομέα, οι επιχειρησιακές διαδικασίες των οποίων απαιτούν πολύ χαρτί.
• Πολλοί παλεύουν με προκλήσεις στους τομείς των δαπανών και της ασφάλειας. Η λειτουργία και η συντήρηση ενός ετερογενούς περιβάλλοντος είναι ακριβή και πολύπλοκη. Οταν μία διαδικασία βασίζεται σε εκτυπώσεις, τότε ελλοχεύει αναπόφευκτα ο κίνδυνος της ασφάλειας. Το 83% των ερωτηθέντων αναφέρουν το κόστος ως βασικό τους προβληματισμό, ενώ το 76% αναφέρει την ασφάλεια.
• Η μείωση του κόστους είναι το βασικό κίνητρο για υιοθέτηση MPS. Τα βασικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις όλων των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι η μείωση του κόστους, η προβλεψιμότητά του και η ανάγκη για εστίαση του ΙΤ σε στρατηγικές δραστηριότητες. Ενα παραπάνω σε καιρούς οικονομικής κρίσης, το MPS αποτελεί ελκυστική πρόταση, αφού μειώνει τα λειτουργικά κόστη χωρίς να προϋποθέτει αρχική επένδυση. Σε πολλές περιπτώσεις, το μοντέλο των managed services υιοθετείται για έναν από τους τομείς της υποδομής Πληροφορικής μιας επιχείρησης και επεκτείνεται στους υπόλοιπους.
• Οι προσδοκίες σχετικά με την εξοικονόμηση κόστους ποικίλουν. Οι πάροχοι των MPS προσδιορίζουν τα δυνητικά οφέλη βάσει μιας εκτίμησης του συνολικού κόστους κτήσης (TCO) του υφιστάμενου εξοπλισμού εκτυπώσεών της επιχείρησης. Ενώ οι μισοί, σχεδόν, ερωτηθέντες από τον χρηματοοικονομικό κλάδο εκτιμούν ότι η εξοικονόμηση κόστους θα υπερβαίνει το 30%, μόλις 24% των ερωτηθέντων από το δημόσιο πιστεύουν το ίδιο. Μεγαλύτερη αισιοδοξία δείχνουν οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ, το 44% των οποίων προσδοκούν εξοικονόμηση κόστους μεγαλύτερη του 30%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Γαλλία και τη Γερμανία είναι 30%.
• Από τις εκτυπώσεις γραφείου, στο print room: Μόνο το 18% των εταιρειών που τρέχουν MPS χρησιμοποιούν τον ίδιο πάροχο και για τις ανάγκες του print room, ενώ το 28% εκείνων που εξετάζουν το μοντέλο του MPS σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν έναν μόνο πάροχο. Οι επιχειρήσεις στη Μεγάλη Βρετανία είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν έναν μόνο πάροχο, ενώ οι επιχειρήσεις στις ΗΠΑ είναι πιθανότερο να το αναθέσουν σε άλλον προμηθευτή – ή να το διαχειριστούν εσωτερικά.
• Το MPS ανταποκρίνεται στις προσδοκίες: Οσοι ήδη χρησιμοποιούν το MPS δηλώνουν σαφώς μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη διαχείριση, τον έλεγχο και την απόδοση της εκτυπωτικής υποδομής τους. Το 91% των χρηστών MPS είναι ικανοποιημένοι, ή πολύ ικανοποιημένοι, σε σύγκριση με το 58% εκείνων που εξετάζουν το MPS ως ενδεχόμενο. Επιπλέον, το 20% των εταιρειών που έχουν συνεργαστεί με κάποιον προμηθευτή εκτυπωτικού εξοπλισμού δηλώνουν ότι ο προμηθευτής αυτός υπερέβη τις αρχικές τους προσδοκίες.

Για να επιλέξετε σωστά
Η συνειδητοποίηση της σημασίας του ρόλου της εκτυπωτικής υποδομής είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση μιας επιτυχούς στρατηγικής στον τομέα του MPS. Η Quocirca συμβουλεύει τις επιχειρήσεις να ακολουθούν τα παρακάτω κριτήρια όσον αφορά την επιλογή παρόχου υπηρεσιών MPS:
• Εξειδίκευση στο χώρο του MPS: Οι δυνατότητες διαφορετικών προμηθευτών ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, γι’ αυτό και είναι σημαντικό να εξετάσετε το ιστορικό κάθε παρόχου. Διαθέτει συστάσεις από προηγούμενες εγκαταστάσεις; Για πόσο καιρό δραστηριοποιείται στον κλάδο του MPS;
• Δέσμευση της διοίκησης: Οι εταιρείες που προχωράνε σε MPS, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η διοίκηση είναι σύμφωνη και υποστηρίζει τη νέα δομή προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα πρέπει ακόμα να διαχωρίζονται και να καταγράφονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του παρόχου των υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Πληροφορικής.
• Κοινή βάση: Το πρώτο βήμα σε ένα πλαίσιο MPS θα πρέπει να είναι η δέσμευση τόσο της επιχείρησης, όσο και του παρόχου, στην καθιέρωση μιας κοινής βάσης πάνω στην οποία θα προχωρήσει η συνεργασία. Και οι δύο μεριές θα πρέπει να έχουν μία κοινή αντίληψη της πραγματικότητας και αυτό προϋποθέτει -περισσότερο από οτιδήποτε- την από κοινού αποτίμηση του αρχικού συνολικού κόστους κτήσης βάσει του οποίου λειτουργεί η επιχείρηση.
• Υποστήριξη συσκευών: Κάποιοι προμηθευτές MPS υποστηρίζουν μόνο το δικό τους εξοπλισμό, ενώ άλλοι δεν θέτουν σχετικούς περιορισμούς. Αποτιμήστε κατά πόσο μπορείτε να διατηρήσετε τον υφιστάμενο εξοπλισμό σας. Εξετάστε την πολιτική του προμηθευτή σχετικά με αναβαθμίσεις για τις υπάρχουσες συσκευές, αλλά και τις υπηρεσίες που παρέχει όσον αφορά τον εξοπλισμό διαφορετικών προμηθευτών.
• Service level agreements (SLAs): Βάσει μιας συνολικής αξιολόγησης, η επιχείρηση και ο πάροχος MPS θα πρέπει να προτείνουν, να διαπραγματευτούν και να συμφωνήσουν σε μετρικές και βασικούς δείκτες απόδοσης. Στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να καθοριστεί ένα πλάνο ανάπτυξης, υποστήριξης και παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Μετρήσεις και αναφορές: Ο πάροχος MPS θα πρέπει να παρέχει τακτικό reporting, ώστε να διασφαλίζει ότι επιτυγχάνονται τα συμφωνημένα SLAs και για να εντοπίζει και να θίγει τυχόν θέματα αλλαγής χρήσης όσον αφορά τις εκτυπώσεις. Η συνεχής διαχείριση είναι θεμελιώδης για την επιτυχία οποιουδήποτε έργου MPS.
• Πλάνα πληρωμών: Η διαφάνεια της τιμολόγησης επιτυγχάνεται όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία για την παρακολούθηση των ποσοστών χρήσης και των εκτυπωτικών δαπανών ανά τμήμα. Προς διευκόλυνση της διοίκησης, οι χρεώσεις για το MPS θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο του εκτυπωτικού εξοπλισμού της επιχείρησης.
• Διαχείριση αλλαγής: Ο αντίκτυπος του MPS δεν θα πρέπει να υποτιμάται. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εμπλέκονται και να εκπαιδεύονται σχετικά με τους στόχους του MPS και τις αλλαγές που αυτό επιφέρει στις καθημερινές τους πρακτικές. Εξετάστε ποιες μεθοδολογίες και διαδικασίες διαχείρισης της αλλαγής χρησιμοποιεί ο πάροχος MPS.
• Βιωσιμότητα: Ενα αποτελεσματικό MPS μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση του αποτυπώματος της εταιρείας, τόσο μέσα από τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας όσο και από τη μικρή χρήση χαρτιού που προκύπτουν, με τη σειρά τους, από την κεντρικοποίηση των συσκευών και την καλύτερή τους χρήση. Η χρήση λύσεων document workflow μειώνει τις πλεονάζουσες εκτυπώσεις ακόμα παραπάνω και θα πρέπει να συνυπολογίζεται ως μέρος μιας συνολικής πλατφόρμας MPS, η οποία υποστηρίζει τη μεταμόρφωση των επιχειρησιακών διαδικασιών.


Η σημασία της συνεργασίας
Oι παράγοντες που δίνουν δυναμική ώθηση στην αγορά των managed print services (MPS) είναι πολλοί. Πέρα από την καθολική επιθυμία για μείωση των δαπανών, η επιτυχία των έργων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ωθεί ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στη λογική των MPS.  Μπορεί οι στρατηγικές προσέγγισης των επιμέρους προμηθευτών να διαφέρουν, ωστόσο ο βασικός στόχος κάθε εταιρείας που προχωρά σε MPS είναι κοινός και αφορά την ικανοποιητική απόδοση στην επένδυση.

Η ολοένα διευρυνόμενη ποικιλία διαφορετικών τύπων μηχανημάτων (εκτυπωτών, φωτοτυπικών και πολυμηχανημάτων) αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μεμονωμένου μηχανήματος καθιστούν τη διαχείρισή του συνόλου τους κάτι παραπάνω από πολύπλοκη.

Η σύνθετη αυτή ευθύνη ανατίθεται στη Διεύθυνση Πληροφορικής, η οποία και αναγκάζεται να ακολουθήσει μία συμβατική και τυποποιημένη διαδικασία διαχείρισης των εταιρικών εκτυπώσεων. Κι αυτό συμβαίνει επειδή το προσωπικό της Πληροφορικής, δεν είναι εύκολο να παρακολουθεί, μαζί με όλα τα άλλα, και το σύνολο των πολύπλοκων εξελίξεων στον τομέα των εκτυπώσεων.

Ούτε έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να κάνει την ενδεδειγμένη επιλογή αγοράς εξοπλισμού ή επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Αντιθέτως, αναγκάζεται να δαπανά πολύ χρόνο για την αντιμετώπιση σχετικών θεμάτων -χρόνο που χάνει από άλλες, σημαντικότερες δραστηριότητες. Για να επιλέξουν τον σωστό συνεργάτη για MPS, οι εταιρείες θα πρέπει να διερευνήσουν διεξοδικά το ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνονται κάτω από αυτόν τον τίτλο.

Αυτό ξεκινά με την προσεκτική ανάγνωση του συμβολαίου και την επίλυση των όποιων αποριών προκύπτουν από αυτό. Επειδή ακριβώς ο ορισμός που δίνει ο κάθε προμηθευτής στα MPS είναι διαφορετικός, η παραπάνω διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία.

Σταδιακά, η εταιρεία-πελάτης μπορεί να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του ορισμού των MPS και να προσθέσει κάποιους δικούς της όρους και στόχους όσον αφορά τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας των εκτυπώσεων. Τα περισσότερα έργα MPS ξεκινούν με την καταχώρηση των δεδομένων της εταιρείας σχετικά με τον όγκο των εκτυπώσεών της και τις σχετικές διαδικασίες, και συνεχίζουν με ανάλυση των στοιχείων αυτών ώστε να δημιουργηθεί μια στρατηγική εκτυπώσεων η οποία να ανταποκρίνεται στις συνήθειες των εργαζομένων, στον καθημερινό όγκο εκτυπώσεων και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις για χρήση εξειδικευμένης τεχνολογίας.

Παράλληλος στόχος είναι σαφώς η μείωση του χρόνου κατά τον οποίο τα μηχανήματα βρίσκονται εκτός λειτουργίας, αλλά και του συνολικού κόστους χρήσης του εξοπλισμού.  Τα MPS μπορεί κανείς να τα προσεγγίσει από πολλές διαφορετικές οπτικές, αλλά ο γενικός στόχος παραμένει πάντα ο ίδιος: η μείωση των δαπανών μέσα από την πιο ορθή χρήση και διαχείριση του εξοπλισμού.

…απαιτεί εμπιστοσύνη
Αν σας έκαναν την ερώτηση «μπορείτε να εμπιστευτείτε μια εταιρεία που ζει πουλώντας εκτυπωτές και αναλώσιμα, προκειμένου να μειώσει τα έξοδα σας στην εκτύπωση εγγράφων», ποια θα ήταν η απάντησή σας;

Καταρχήν μπορείτε να τον εμπιστευτείτε γιατί μπορείτε να τον διώξετε άμα τελικά διαπιστώσετε ότι δεν λειτουργεί προς το συμφέρον σας. Προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι να γνωρίζετε την τρέχουσα κατάσταση. Η ανάλυση του κόστους εκτυπώσεων μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τις εταιρείες που παρέχουν Managed Printed Services, χωρίς αυτές ή με τη βοήθεια ανεξάρτητων αναλυτών.

Οποια και αν είναι η επιλογή, ένα αρχικό μέγεθος ή για την ακρίβεια κάποια αρχικά μεγέθη είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα για την υπόλοιπη πορεία. Ο αριθμός των σελίδων που τυπώνει η εταιρεία σας ανά έτος, το κόστος συντήρησης των εκτυπωτών και αγοράς των αναλώσιμων και το ποσοστό μονόχρωμων και έγχρωμων εκτυπώσεων είναι ορισμένα από τα μεγέθη εκκίνησης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Gartner Group, οι εταιρείες που υλοποιούν υπηρεσίες MPS έχουν ως στόχο τη μείωση έως και 30% του συνολικού κόστος εκτυπωτικών εργασιών.

Κατόπιν της μελέτης, ο προμηθευτής-συνεργάτης σε συνεργασία με την ενδιαφερόμενη εταιρεία μπορεί να προχωρήσει σε μερική ή ολική αλλαγή του εξοπλισμού, και παράλληλα να αναλάβει την αναπλήρωση αναλώσιμων, την τεχνική υποστήριξη και την παρακολούθηση των εκτυπωτικών εργασιών ή/και την τροποποίηση του εξοπλισμού ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών, η εταιρεία πάροχος θα πρέπει να έχει δεσμευτεί μέσω του συμβολαίου για μια περιοδική αναφορά, σχετικά με τις εργασίες που προβλέπονται, όπως αριθμός αναλώσιμων που χρησιμοποιήθηκαν, επισκευές που έγιναν, αντικαταστάσεις ή προσθήκες συσκευών κ.λπ.
Σε αυτό το επίπεδο είναι καθοριστική η ανάθεση του ελέγχου των αναφορών από την πλευρά της εταιρείας σε έναν υπεύθυνο, με στόχο την εξασφάλιση τόσο των ορίων που έχουν τεθεί όσο και της ικανοποίησης των εργαζομένων από την ποιότητα των υπηρεσιών.

Επιλέγοντας τις υπηρεσίες MPS, ένας μεγάλος αριθμός ατομικών μικρών εκτυπωτών και άλλων συσκευών, όπως scanners και fax, θα αντικατασταθεί από μεγαλύτερης παραγωγικότητας εκτυπωτές ή πολυμηχανήματα.

Η μετάβαση αυτή απαιτεί πολύ καλό σχεδιασμό και εμπειρία από την πλευρά του υλοποιητή, καθώς σε ένα network περιβάλλον οι ανάγκες του κάθε εργαζόμενου δεν είναι οι ίδιες. Για παράδειγμα, κάποιες ομάδες μπορεί να χρειάζονται scanning πολλών εγγράφων, κάποιες άλλες όπως το HR και το οικονομικό τμήμα, μπορεί να χρειάζονται ασφαλείς εκτυπώσεις και το τμήμα των γραφιστών ή του marketing να χρειάζονται έγχρωμες εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.

Ο σωστός σχεδιασμός είναι το πρώτο βήμα για να αποφευχθούν προβλήματα, αλλά σημαντικό ρόλο παίζει και η επιλογή ενός συνεργάτη που θα έχει την πληρέστερη γκάμα συσκευών, ώστε να καλύψει όλες τις διαφορετικές ανάγκες.


Συμπέρασμα
Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την άντληση αξίας από τις επενδύσεις Πληροφορικής και αναζητούν τρόπους για μείωση του κόστους, χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την απόδοση ή την ποιότητα υπηρεσίας. Το MPS αποτελεί έναν τρόπο για μείωση των λειτουργικών εξόδων με παράλληλη μεγιστοποίηση της χρήσης της υπάρχουσας τεχνολογίας εκτυπώσεων.

Οι αποτελεσματικές πρακτικές εκτύπωσης μπορούν να μειώσουν τη χρήση χαρτιού, να βελτιώσουν την ασφάλεια των εγγράφων και να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας. Η Quocirca εκτιμά ότι η διαρκώς εντεινόμενη επιθυμία για μείωση των δαπανών θα οδηγήσει σε συνεχιζόμενη αύξηση υιοθέτησης των MPS.

Ωστόσο, από ένα σημείο και μετά, το MPS θα πρέπει να κοιτάξει πέρα από την εξοικονόμηση κόστους και να επικεντρώσει στην παροχή μιας πλατφόρμας για την υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών. Αν και η κεντρικοποίηση και η τυποποίηση είναι δύο τάσεις που οδηγούν στην απλοποίηση του εκτυπωτικού περιβάλλοντος, στο θέμα της ασφάλειας δεν δίνεται συνήθως η δέουσα προσοχή.

Δίνοντας βάση στην έννοια της σωστής διακυβέρνησης και της συμμόρφωσης, οι εταιρείες θα πρέπει να αναγνωρίσουν το ρίσκο ενός «ανασφάλιστου» εκτυπωτικού περιβάλλοντος και να επωφεληθούν του MPS για να καλύψουν τα τυχόν κενά. Αυτή είναι μία σημαντική ευκαιρία για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν ήδη το MPS, ώστε να περάσουν στο επόμενο επίπεδο ωριμότητας.