Το IT πολλαπλών ταχυτήτων θεωρεί η Accenture ότι πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο της λειτουργίας των επιχειρησιακών πληροφοριακών υποδομών σήμερα, όπως αποτυπώνεται σε μια πρόσφατη ανάλυσή της.

Στο μέλλον, όπως θεωρεί η Accenture, η χάραξη της στρατηγικής του ΙΤ θα έχει την ίδια βαρύτητα με αυτής της επιχειρησιακής στρατηγικής. Ωστόσο, για να γίνει αυτή η μετάβαση, θα πρέπει κάθε επιχείρηση να αναπτύξει και να εφαρμόσει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, σύμφωνα, με την Αccenture.

Διαχείριση προϊόντων και καινοτομίας με οδηγό την τεχνολογία
Όπως εκτιμά η Accenture, το ΙΤ οφείλει να συμμετέχει στις επιχειρηματικά υποκινούμενες διαδικασίες ανάπτυξης νέων προϊόντων, όπως και στη διαχείριση των υπαρχόντων. Οι υπεύθυνοι του ΙΤ πρέπει, στο πλαίσιο αυτό, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα συνεργατικά μοντέλα. Πρέπει, επίσης, οι δράσεις του ΙΤ, οι επιχειρηματικές διεργασίες και οι συνδέσεις μεταξύ τους να εκτελούνται παράλληλα, για παράδειγμα, στο πλαίσιο κοινών έργων καινοτομίας. Σε αυτό μπορούν να συμβάλουν τα Κέντρα Καινοτομίας του εκάστοτε οργανισμού, ενισχύοντας τη διαχείριση της ζήτησης, κατά το σχεδιασμό νέων προϊόντων. Οι ειδικοί των Κέντρων Καινοτομίας των οργανισμών θα πρέπει να μπορούν να αναγνωρίσουν τις σχετιζόμενες με τις επιχειρήσεις νέες τεχνολογίες, να εξετάσουν τις δυνατότητες εφαρμογής τους και να δοκιμάζουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον (μέθοδος Sandbox).

Ευέλικτη διαχείριση επενδύσεων και χαρτοφυλακίου
Τα συνήθη ετήσια IT Budget και τα επενδυτικά πλάνα έχουν ένα αρκετά μακρινό ορίζοντα, όπως επικρίνουν οι αναλυτές. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις σημερινές απαιτήσεις, θα πρέπει οι επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων να εκπληρώνουν τις αρχές του Venture Capital. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τις αρχικές επενδύσεις, αλλά, επίσης, και για τους ελέγχους που ακολουθούνται και διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων οφείλουν να μειώνουν τον κύκλο βέλτιστου συντονισμού ανάμεσα στο Business και το ΙΤ.

Ευέλικτη ανάπτυξη και DevOps
Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ήδη με επιτυχία ευέλικτες μεθόδους ανάπτυξης για τη βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα σε τεχνικά τμήματα και σε τμήματα ανάπτυξης. Για να μπορέσουν να επωφεληθούν όμως από το concept της ευέλικτης ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις πρέπει να δημιουργήσουν και ένα αντίστοιχο περιβάλλον έργου. Θα πρέπει η ευέλικτη ανάπτυξη να μπορεί να υλοποιηθεί ανεξάρτητα από το μέγεθος του project, την τοποθεσία και την πολυπλοκότητά του, όπως προτείνουν οι αναλυτές της Accenture. Tα κεντρικά καθοριζόμενα κριτήρια υποδεικνύουν αν ένα project μπορεί να επωφεληθεί από τις ευέλικτες μεθόδους ή αν για μεμονωμένες περιπτώσεις είναι καλύτερη η χρήση κλασικών μοντέλων ανάπτυξης.

Τα DevOps (μια σύντμηση που δημιουργείται από τη συνένωση του «Development» και του «Operations») μπορούν να βελτιώσουν τη συνεργασία ανάμεσα στην ανάπτυξη και στις λειτουργίες ώστε να επιτευχθούν τα οφέλη της ευέλικτης ανάπτυξης, όπως είναι η συντόμευση του Time-to-Market, για παράδειγμα. Η Accenture προτείνει αρχές του Agile, όπως είναι το «Early Feedback» και η συνεχής βελτίωση, να εφαρμοστούν τόσο στο λογισμικό, όσο και στη συντήρηση των συστημάτων. Όποιος ενσωματώνει εργαζόμενους από το τμήμα Operations στις ευέλικτες διατμηματικές ομάδες εργασίας, προωθεί τη διάχυση της ολιστικής εμπειρίας στην επιχείρησή του. Για το σχεδιασμό ενός ευέλικτου επιχειρησιακού περιβάλλοντος είναι καθοριστικής σημασίας η χρήση ευέλικτων μεθόδων ανάπτυξης όπως και DevOps. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να οριστούν με σαφήνεια οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του καθενός.

Μετασχηματιστική αρχιτεκτονική και διαχείριση των releases
Tα πληροφοριακά περιβάλλοντα αναπτύσσονται τις περισσότερες φορές οργανικά και περιλαμβάνουν, συνήθως, και τα κληροδοτούμενα (legacy) συστήματα. Οι CIOs οφείλουν, ωστόσο, να συγχρονίσουν τις κλασικές μεθόδους ανάπτυξης με τις ευέλικτες. Σημαντική βάση γι’ αυτό μπορεί να αποτελέσει το SOA (Service Oriented Architecture). Καθήκον του CIO είναι ο καθορισμός και η εφαρμογή μιας τεχνολογικής, και προσαρμοσμένης στις επιχειρηματικές ανάγκες του εκάστοτε τμήματος, αρχιτεκτονικής, αλλά και η δυνατότητα κλιμάκωσής της. Μια προνοητική διαχείριση της αρχιτεκτονικής εξασφαλίζει τη συνοχή και την επαναχρησιμοποίησή της, ελαχιστοποιώντας τα κόστη refactoring.


Μεσιτεία υπηρεσιών
Η Accenture συστήνει να κεντροποιείται η αγορά των εξωτερικών υπηρεσιών IT και να γίνεται από ένα επαγγελματικό τμήμα προμηθειών. Αυτό απαιτεί εκτεταμένες γνώσεις για τη βέλτιστη σύνδεση υπηρεσιών και προϊόντων, ώστε να εκπληρωθούν ακριβώς οι ανάγκες των πελατών. Έτσι αποκτούνται τα οφέλη ενός κεντροποιημένου και επαγγελματικού τμήματος αγορών, όπως είναι η δυνατότητα κλιμάκωσης συμβατικών συμφωνιών και η βελτιστοποίηση του κόστους των υπηρεσιών.

Κεντροποιημένα δεδομένα και ανάλυση
Οι τεχνολογίες Big Data βοηθούν στην αναγνώριση και ανάπτυξη προσφορών οδηγούμενων από τις ανάγκες της αγοράς. Επιπλέον, πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν τα Analytics για την αυτοματοποίηση της λήψης αποφάσεων. Όποιος θέλει να ανακυκλώσει και να εκμεταλλευτεί τα δεδομένα που συλλέγονται, χρειάζεται Data Scientists με ξεκάθαρες δυνατότητες στην ανάλυση των δεδομένων, όπως και ειδικούς που θα διεξάγουν αναλύσεις σε συγκεκριμένους τομείς (που μπορεί να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους), οι οποίοι θα συνεργάζονται όσο πιο στενά γίνεται με την επιχείρηση. Σημαντική αρωγή στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να προσφέρει μια κεντροποιημένη μονάδα διαμοιρασμού υπηρεσιών.

Κεντροποιημένη ευθύνη για αλληλεπίδραση με τους πελάτες
Οι επιχειρήσεις πρέπει να ενεργούν με συνέπεια μέσα από όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας τους, για να εξασφαλίσουν μια ομοιογενή προσφορά των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Καθώς με το σχεδιασμό μιας multichannel εμπειρίας των πελατών αυξάνει η πολυπλοκότητα, θα πρέπει η αλληλεπίδραση με τους πελάτες να γίνεται μέσα από ένα κεντρικό σημείο. Κάτι που απαιτεί μεγάλο βαθμό παρέμβασης από την επιχειρηματική πλευρά. Έτσι θα πρέπει, για παράδειγμα, η διαχείριση προϊόντων και το μάρκετινγκ να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για πολλές επιχειρήσεις, όπως επισημαίνει η Accenture.

Ευέλικτη εταιρική κουλτούρα και ανθρώπινο δυναμικό
Οι διαρθρωτικές αλλαγές του λειτουργικού μοντέλου του IT επηρεάζουν ιδίως τους εργαζόμενους. Δημιουργούνται νέοι ρόλοι, χρειάζεται νέα κατανομή καθηκόντων ενώ μετατοπίζονται και οι ευθύνες. Ως εκ τούτου οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτοι ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες, αλλά και να τις ικανοποιήσουν τάχιστα. Οι CIOs θα πρέπει αφενός να ακολουθούν τις IT τάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και αφετέρου να έχουν πάντα κατά νου τα πρωταρχικά πλαίσια στα οποία μπορούν να κινηθούν. Μόνο με τα κλασικά εργαλεία μετασχηματισμού του εργατικού δυναμικού – όπως είναι, για παράδειγμα, τα Work Shadowing, το Coaching, τα Workshops και τα εργαλεία διαχείρισης γνώσης – δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η απαιτούμενη αλλαγή κουλτούρας, όπως εκτιμούν οι αναλυτές. Για να γίνει αυτό, οι επιχειρήσεις χρειάζονται εξωτερικές παρορμήσεις.

Ασφάλεια, στρατηγική και διακυβέρνηση οικοσυστήματος
Ουσιαστικός παράγοντας για τη χάραξη μιας στρατηγικής ασφάλειας και διακυβέρνησης στον ψηφιακό κόσμο είναι μια στενή διασύνδεση του IT Security με τη στρατηγική της επιχείρησης και τη Διεύθυνση Πληροφορική. Ιδιαίτερα, η αυξανόμενη δικτύωση της επιχείρησης με το οικοσύστημά απαιτεί αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια και ταυτόχρονα ευέλικτες διαδικασίες ασφάλειας, σύμφωνα με τους ειδικούς της Accenture. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων θα πρέπει να είναι συνεπείς στη θέσπιση συνεχών End-to-End υπηρεσιών και να εστιάζουν στο διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στο οικοσύστημα.

H Accenture βλέπει αύξηση της ζήτησης όχι μόνο σε τεχνικές λύσεις ασφάλειας (ιδιαίτερα για τις φορητές συσκευές και για τα δικτυωμένα φυσικά σημεία στο Internet of Things), αλλά επίσης και για μαθήματα κατάρτισης του εργατικού δυναμικού πάνω σε σχετικά με θέματα ασφάλειας. Οι αναλυτές της εταιρείας συστήνουν, η ευθύνη για την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση να συνδεθούν με ένα ειδικά διαμορφωμένο ρόλο στη ανώτατη διοίκηση. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν, σύμφωνα με την Accenture, την εικόνα ενός ΙΤ πολλαπλών ταχυτήτων, το οποίο θα αναλάβει τη μετάβαση σε ένα επιχειρηματικό μέλλον, όπου η στρατηγική του ΙΤ θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την επιχειρηματική στρατηγική.