Το consortium εταιρειών Cententia – Relational – Bridge-it ολοκλήρωσαν την ανάπτυξη νέας καινοτόμου πλατφόρμας βαθμονόμησης και δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης με αυτοματοποιημένες αποφάσεις (i-Score), η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης από την πράξη ΠΑΒΕΤ 2013.

Το i-Score διαθέτει πλήρως ενσωματωμένο υποσύστημα ανάπτυξης μοντέλων βαθμονόμησης χαρτοφυλακίου, καθώς και δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης. Επιπλέον, επιτρέπει τη γραφική αναπαράσταση στρατηγικών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, καθώς και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, υπό τη μορφή πολλαπλής σύγκρισης αποτελεσμάτων διαφορετικών στρατηγικών (champion challenger). Το i-Score πλαισιώνεται από ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων επιχειρηματικής ευφυΐας, καθώς και από τη δυνατότητα διαβαθμισμένης ψηφιακής διανομής μοντέλων και δεδομένων (model and data sharing and collaboration portal).

Η καινοτομία του έγκειται στη διάθεση προδιαγεγραμμένων μοντέλων βαθμονόμησης επισφαλούς χαρτοφυλακίου (collections scoring models), καθώς και έτοιμων σχετικών αναφορών αποτίμησης στρατηγικών πάνω σε μια κοινή πλατφόρμα, επιτρέποντας σε κάθε οργανισμό τη δημιουργία βέλτιστων στρατηγικών και επομένως την ορθή λήψη αποφάσεων. Το i-Score απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα αγορών σε τομείς όπως, ο τραπεζικός, ο ασφαλιστικός, ο κατασκευαστικός, το λιανεμπόριο, η υγεία, οι τηλεπικοινωνίες, η αυτοκινητοβιομηχανία.