Η Newsphone παρουσίασε αύξηση κερδών και εσόδων το 2009 σε ενοποιημένο επίπεδο με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.).

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 70,7 εκατ. ευρώ έναντι 63,4 εκατ. ευρώ το 2008, αυξανόμενος κατά 11,37% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση του κύκλου εργασιών αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών του εξωτερικού και αφορά την εκτέλεση έργων mobile marketing σε συνεργασία με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Το μικτό αποτέλεσμα του Ομίλου το 2009 διαμορφώθηκε σε 21,9 εκατ. ευρώ έναντι 22,1 εκατ. ευρώ το 2008, μειούμενο κατά 1,3%.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων αποσβέσεων και χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2009 σε 9,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του 2008 κατά 9,1%, ακολουθώντας την αύξηση του κύκλου εργασιών. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 5,5 εκατ. ευρώ, έναντι 5,2 εκατ. ευρώ το 2008 ενώ η κερδοφορία του Ομίλου μετά από φόρους και από δικαιώματα μειοψηφίας το 2009 διαμορφώθηκε σε 3,7 εκατ. ευρώ, έναντι 3,4 εκατ. ευρώ το 2008.