Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην UniSystems το έργο «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης τμημάτων κώδικα, για τις ανάγκες της ΓΓΠΣ».

Το έργο αφορά την προμήθεια υπηρεσιών υπό μορφή Ανθρωπομηνών (40 στο σύνολο) που θα παρέχονται από άτομα με εξειδικευμένη κατάρτιση στις τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών που χρησιμοποιεί η ΓΓΠΣ. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών (ΔΣΑΕ) της ΓΓΠΣ θα καθορίζει υπό μορφή αιτήματος στον ανάδοχο το αντικείμενο προς ανάπτυξη (τμήματα κώδικα, διεργασίες, βιβλιοθήκες, web services κλπ). Στο έργο θα συμμετέχει με συνανάπτυξη και η ΔΣΑΕ, προκειμένου να καθοδηγεί τον ανάδοχο και να ολοκληρώνει-επεκτείνει τις εφαρμογές μετά την οριστική παραλαβή των τμημάτων κώδικα που θα αναλαμβάνει ο Ανάδοχος.

Το έργο θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών από την ΓΓΠΣ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, έχοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της ΓΓΠΣ και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της, για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της και κατ΄ επέκταση την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Στο διαγωνισμό συμμετείχε και η Quality & Reliability, ενώ η κατακύρωση του έργου έγινε στις 173.600 ευρώ (με ΦΠΑ).