Οι εταιρείες 1) Data Concept και 2) Cyberse κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές τόσο στο διαγωνισμό του Δήμου Δικαίου στην Κω όσο και σε αυτόν του Δήμου Κοζάνης.

Ο πρώτο διαγωνισμός έχει τίτλο “Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών & επιχειρήσεων του Δ. Δικαίου”. Το υποέργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης, “Προώθηση ζήτησης ευρυζωνικότητας μέσα από την παροχή εξελιγμένων ψηφιακών υπηρεσιών τηλεσυνεργασίας, τηλεεργασίας και κοινωνικής δικτύωσης σε πολίτες και επιχειρήσεις του Δήμου Δικαίων”.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η προμήθεια υλικού και υπηρεσιών προβολής και προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου και της χρησιμότητας των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ “Κοινωνία της Πληροφορίας”. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στις 333.181 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο ακριβής τίτλος του δεύτερου διαγωνισμού είναι “Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών & επιχειρήσεων του Δ. Κοζάνης”. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

α) η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος παροχής υπηρεσιών τηλεσυνεργασίας, τηλεεργασίας και ηλεκτρονικής συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, η προμήθεια συναφών με το πληροφοριακό σύστημα υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάλυσης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης, δοκιμών, υποστήριξης, εκπαίδευσης, συντήρησης και εγγύησης καθώς και προϊόντων εξοπλισμού και λογισμικού, β) η προμήθεια, η εγκατάσταση, η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και η λειτουργική ολοκλήρωση υπολογιστικού & δικτυακού εξοπλισμού και γ) η προμήθεια υλικού και υπηρεσιών προβολής και προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου και της χρησιμότητας των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε δημότες κι επιχειρήσεις της περιοχής.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 4.2, , στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και  20% από Εθνικούς Πόρους. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 513.000, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.