Οι InfoTrip & DotSoft ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Δήμου Βέροιας με τίτλο "Aνάπτυξη δημόσιων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης και υπηρεσιών υψηλής διαδραστικότητας και ψηφιακού περιεχομένου για το Δήμο Βέροιας".

Ο στόχος του έργου είναι:
Α) η εγκατάσταση ενός συνόλου υποδομών και καινοτόμων υπηρεσιών που θα δίνουν τη δυνατότητα στους δημότες και τους επισκέπτες του Δήμου να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων του διαδικτύου καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένου λογισμικού παροχής πληροφοριών σχετικά με την περιοχή.

Β) Ταυτόχρονα σχεδιάζεται η εγκατάσταση περιπτέρων πληροφόρησης (infokiosks), τα οποία δύναται να στεγάζονται (εσωτερικού) με θεσμοθετημένα εγκατεστημένα περίπτερα παροχής πληροφοριών ή να τοποθετούνται αυτόνομα (εξωτερικού χώρου) λειτουργώντας σαν σημεία πρόσβασης σε συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους και σαν σημεία παροχής συγκεκριμένων διαδραστικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Γ) Επίσης, σχεδιάζεται η εγκατάσταση σταθμών ενημέρωσης που θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά την τεχνολογία Bluetooth (Infotubes) και wifi (wifi hotspots) για να προσφέρουν διαδραστικά ενημέρωση και περιεχόμενο. Πρόκειται δηλαδή για τη δημιουργία κέντρων πληροφόρησης – συγκέντρωσης, οργάνωσης και διαχείρισης του τοπικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής, της πληροφορίας που παράγεται από όργανα και θεσμοθετημένους φορείς και την υλοποίηση σημείων προώθησης και προβολής των τουριστικών και όχι μόνο πόρων της περιοχής.

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 192, Μέτρο 4.2 του Ε.Π. “ΚτΠ”.
Υπενθυμίζεται πως οι εν λόγω εταιρείες ήταν οι μοναδικές που είχαν καταθέσει προσφορές στον εν λόγω διαγωνισμό.
Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 339.922 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.