Η ένωση εταιρειών PRC Group - The Management House και System Συμβουλευτική ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο "Εισαγωγή κωδικοποιήσεων Νόσων, Διαγνώσεων (ICD-10/Ιατρικών Πράξεων)".

Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη του πλαισίου κωδικοποιήσεων που αφενός αποτυπώνουν επιχειρησιακά δεδομένα υψηλής σημασίας (διαχειριστικά και ιατρικά), αφετέρου είναι εφικτό να εφαρμοσθούν στο χρονικά πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε συνδυασμό με τα έργα πληροφορικής που θα υλοποιηθούν στις Μονάδες Υγείας. Το τελικό τίμημα του έργου ορίστηκε στα 899.431 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.