Η ένωση Uni Systems - Planet ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Το έργο αφορά στην μελέτη, προμήθεια και ανάπτυξη λογισμικού τύπου portal για τις προγραμματικές περιόδους, σε υπηρεσίες υποστήριξης εξασφαλισμένου επιπέδου (SLA) καθώς και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το εν λόγω έργο έχει ως στόχο να καλύψει την ανάγκη ενσωμάτωσης σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα της εμπειρίας και των δοκιμασμένων πρακτικών που παρατηρήθηκαν για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών των Προγραμματικών Περιόδων.

Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει το Ενοποιημένο Σύστημα Διαδικτυακής Υποστήριξης (ΕΣΔΥ), το οποίο θα υποστηρίξει την προώθηση των στόχων της 4ης Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013) και θα ενσωματώσει τα αποτελέσματα της 3ης ΠρΠ (2000-2006) σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Το ΕΣΔΥ αποτελείται από δύο κύρια υποσυστήματα: α) Το Διαδικτυακό ΕΣΔΥ, το οποίο αξιοποιεί το Διαδίκτυο και στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες όλων των ομάδων ενδιαφέροντος, και β)Το Επιχειρησιακό ΕΣΔΥ, το οποίο αξιοποιεί το Εσωτερικό Δίκτυο και στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες των εργαζοµένων στους Φορείς Διαχείρισης αναφορικά με τις καθημερινές τους εργασίες.

Κεντρικά σηµεία εισόδου στο ΕΣΔΥ και τις εφαρμογές του θα είναι δύο σύγχρονες πύλες (portal), εκ των οποίων η πρώτη (Διαδικτυακή) θα είναι προσβάσιμη από το Διαδίκτυο και η δεύτερη (Επιχειρησιακή) οδηγεί στο Επιχειρησιακό ΕΣΔΥ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.350.833 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.