Το Δ.Σ. της Quest Συμμετοχών επέλεξε ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας τον Απόστολο Γεωργαντζή σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Παντελή Τζωρτζάκη.

Επίσης, το Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε ως νέο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος τον κ. Τζωρτζάκη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, Μιχαήλ Πάππαρη. Η εκλογή των νέων Μελών του Δ.Σ. θα πρέπει να εγκριθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Κατόπιν του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: Θεόδωρος Φέσσας – Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Mέλος, Ευτυχία Κουτσουρέλη – Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Mέλος, Παντελής Τζωρτζάκης – Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Mέλος, Απόστολος Γεωργαντζής – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Νικόλαος – Σωκράτης Λαμπρούκος – Εκτελεστικό Mέλος, Μάρκος Μπιτσάκος – Εκτελεστικό Mέλος, Απόστολος Παπαδόπουλος – Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος, Απόστολος Ταμβακάκης – Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος, Φαίδων Ταμβακάκης – Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος.