Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επέλεξε τη λύση ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης [email protected] BizDoc Enterprise Edition της [email protected] για τη συνολική ηλεκτρονική διαχείριση των παραστατικών στην Ελλάδα, με στόχο τη σταδιακή ανεξαρτητοποίηση από τη χάρτινη διαδικασία και την παραδοσιακή αποθήκευση σε φυσικούς χώρους.

Η μείωση του λειτουργικού κόστους και διαχειριστικού χρόνου επεξεργασίας, αρχειοθέτησης και αυτόματης ανίχνευσης παραστατικών (τα οποία παραμένουν εύκολα προσβάσιμα), καθώς και η αυξημένη ασφάλεια των αρχείων (μετά την ψηφιοποίησή τους η έννοια της φυσικής φθοράς δεν υφίσταται), μέσω της τοπικής εφαρμογής αρχειοθέτησης, αποτέλεσαν τα κύρια κριτήρια επιλογής της λύσης ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης από τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ.

Η συγκεκριμένη υλοποίηση παρουσίασε αυξημένη πολυπλοκότητα και απαίτησε σημαντικό βαθμό προσαρμογής της εφαρμογής (customization) με στόχο την κάλυψη των αναγκών της ΤΙΤΑΝ για ψηφιοποίηση των φορολογικών εκτυπώσεων (τιμολόγια, δελτία αποστολής), σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, σε 80 διακριτά σημεία έκδοσης στην Ελλάδα. Μετά την εκκίνηση της παραγωγικής λειτουργίας η [email protected] έχει αναλάβει την ευθύνη της υποστήριξης του Τιτάνα με απρόσκοπτες και εγγυημένες υπηρεσίες βασισμένες σε SLA’s (Service Level Agreements).