Ο Όμιλος Ideal αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 4.351.352 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 10.878.380 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,40 εκάστη, με τιμή διάθεσης ευρώ 1,44 ανά μετοχή.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της αύξησης, τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 15.664.867,20 ευρώ. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την ως άνω αύξηση, αφαιρουμένων των εξόδων έκδοσης, θα διατεθούν ως εξής:
α) Η εταιρεία Όμιλος Ideal θα διαθέσει 1 εκ. ευρώ για κεφάλαιο κίνησης, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια θα διατεθούν στις θυγατρικές της εταιρείες μέσω αύξησης των μετοχικών τους κεφαλαίων.
β) Στην θυγατρική Ideal Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ θα διατεθεί, μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, ποσό εξ 6,6 εκ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1,5 εκ ευρώ θα διατεθεί για την αποπληρωμή του δανείου προς την Citibank (η οποία αναμένεται να έχει πραγματοποιηθεί εντός 9 μηνών από την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης κεφαλαίου) και το υπόλοιπο θα διατεθεί αφενός για την αποπληρωμή δανείων που θα έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης, και αφετέρου για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης.
γ) Στην θυγατρική Adacom Α.Ε. θα διατεθεί, μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, ποσό εξ 4 εκ. Ευρώ, για την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης, και πιο συγκεκριμένα, για την αύξηση των ορίων πιστώσεων προς τους πελάτες ή/και την μείωση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές.
δ) Στην θυγατρική Μy Multi Shop ΑΒΕΕ θα διατεθεί, μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, ποσό εξ 1 εκ. Ευρώ για την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης, και πιο συγκεκριμένα για την αύξηση των ορίων πιστώσεων προς τους πελάτες, την αύξηση των αποθεμάτων ή την μείωση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές.
ε) Στην θυγατρική Ιdeal Συστήματα ΑΒΕΕ θα διατεθεί, μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, ποσό εξ 2,7 εκ. Ευρώ για την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης.