Ο CIO πρέπει να είναι ηγέτης, αρχιτέκτονας και στρατηγός. Μόνο αν συνδυάζει όλα τα παραπάνω θα μπορέσει να επιτύχει στο μέλλον, όπως αναφέρει η IDC.

Πηγή: IDC, Επιμέλεια: Γιώργος Φετοκάκης, gfetokakis@boussias.com

Τα τελευταία 20 χρόνια άλλαξε δραματικά ο ρόλος του CIO στις επιχειρήσεις. Σήμερα ο χώρος εργασίας αποκτά ένα πιο εικονικό χαρακτήρα, με τους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν όλο και πιο έντονα τις υπηρεσίες cloud, μέσω των φορητών συσκευών τους και της υποδομής IT. Παράλληλα, η πολυπλοκότητα των στρατηγικών πρωτοβουλιών IT και των επενδυτικών αποφάσεων αυξάνει συνεχώς.

Σήμερα, το κύριο καθήκον του CIO είναι να προσφέρει στην εταιρεία αποφασιστικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσω πληροφοριών που ρέουν από το IT, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ωστόσο, σε καιρούς όπου το IT budget κινείται όλο και περισσότερο στα στενά όρια της επιχειρηματικής πολιτικής, οι CIOs θα πρέπει να ξανασκεφτούν το ρόλο τους και να τον προσαρμόσουν στις νέες απαιτήσεις. Σύμφωνα με την IDC υπάρχουν τρεις βασικές αρχές, που κάθε CIO θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του κατά τις μελλοντικές αποφάσεις του.

1. Κάθε απόφαση του CIO αποτελεί και επιχειρηματική απόφαση
Κάθε απόφαση που παίρνει ένας CIO πρέπει να έχει θετική συνεισφορά στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Σύμφωνα με τις έρευνες που έκανε η IDC τα τελευταία χρόνια, αυτό συχνά δεν γίνονταν. Αντίθετα, ενσωματώνονταν πολλές νέες τεχνολογίες, χωρίς να υπήρχαν συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες πίσω από αυτές.

Για να αποφευχθεί η σύγκρουση των πραγματικών επιχειρηματικών απαιτήσεων από τη μία πλευρά και των «καλοπροαίρετων» πρωτοβουλιών του IT από την άλλη, θα πρέπει ο CIO να γνωρίζει και να καταλαβαίνει τις απαιτήσεις των συναδέλφων του από τα υπόλοιπα τμήματα, ώστε να υποστηρίξει βέλτιστα την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

2. Δεν υπάρχει απόφαση επένδυσης μόνο για το ΙΤ
Κάθε επένδυση σε τεχνολογία αποτελεί μια επιχειρηματική επένδυση, όπως και οι άλλες. Γιατί η διεύρυνση μιας βάσης δεδομένων ή μιας δικτυακής υποδομής, για παράδειγμα, επηρεάζει απευθείας τις επιδόσεις της επιχείρησης. Με τις επενδύσεις επιδιώκονται συγκεκριμένοι στόχοι, όπως είναι ο τζίρος, το κέρδος και η αύξηση του μεριδίου αγοράς, η μείωση του κόστους και η ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Αν η επένδυση στο IT δεν συμβάλει σε έναν από τους προαναφερόμενους στόχους, τότε αυτή, όπως εκτιμά η IDC, θα πρέπει να επανεξεταστεί.

Προκύπτει, επίσης, ότι κάθε απόφαση επένδυσης στο IT αποτελεί ταυτόχρονα μια διαπραγμάτευση την οποία ο CIO πρέπει να κάνει με τη διοίκηση της εταιρείας. Εως τώρα γινόταν εκτίμηση της απόδοσης του CIO με βάση το πόσα υπολογιστικά συστήματα ήταν διαθέσιμα – το αποδεκτό ποσοστό έπρεπε να είναι μικρότερο του 1%. Και δεν υπήρχε κανένα διαπραγματευτικό περιθώριο γι’ αυτό. Σήμερα, ο CIO είναι όλο και πιο πολύ υπεύθυνος, ώστε η πληροφορία να είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή, παντού και σε κάθε συσκευή.

Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται, φυσικά, να γίνουν επενδύσεις, τις οποίες ο CIO πρέπει να διαπραγματευτεί με τη διοίκηση. Παράλληλα, οφείλει να αντιμετωπίσει τα κόστη και τους κινδύνους, αλλά και να αναδείξει την επιχειρηματική αξία και το όφελος αυτών.

3. Η στρατηγική του ΙΤ πρέπει να είναι ίδια με την εταιρική στρατηγική
Μια καλή στρατηγική του IT βασίζεται πάντα στο στρατηγικό προσανατολισμό της εταιρείας. Χωρίς, λοιπόν, μια κατανόηση των απαιτήσεων και των μελλοντικών εταιρικών στόχων, δεν μπορεί να χαραχθεί μια σωστή στρατηγική IT, με τα αποτελέσματα να μην είναι τα επιθυμητά. Αυτό σημαίνει κατ’ επέκταση ότι η IT στρατηγική πρέπει να είναι ευέλικτη και να προσαρμόζεται γρήγορα στις νέες και συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στην εταιρεία.

Οι απαιτήσεις από τον CIO αυξάνονταν συνεχώς τα τελευταία χρόνια, χωρίς, αυτό να σημαίνει ότι είναι νέες. Αυτό που έχει αλλάξει είναι το πλήθος των απαιτήσεων από τους CIOs. Δεν χρειάζεται μόνο να διαχειρίζονται συμβόλαια και συνεργάτες, αλλά, επίσης τις σχετιζόμενες με την επιχείρηση πληροφορίες και τη διοχέτευση τους στον έξω κόσμο. Αυτό απαιτεί αφενός μια πολύ καλή γνώση των απαιτήσεων της επιχείρησης (και κυρίως της αξία των πληροφοριών για την επιχείρηση), ενώ αφετέρου αλλάζει θεμελιωδώς το ρόλο του CIO.

Ως ηγέτης, ο CIO πρέπει να καταλάβει πώς αλλάζει το επιχειρηματικό τοπίο και να κτίζει τη γέφυρα μεταξύ του IT και της επιχείρησης. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό της IT υποδομής. Από στρατηγικής απόψεως, ο CIO αποτελεί το κεντρικό σημείο για την ενσωμάτωση των διαφορετικών αναγκών των τμημάτων της επιχείρησης, για την εκτέλεση και την υποστήριξη των επιχειρηματικών απαιτήσεων με βάση την τεχνολογία. Εντέλει, είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της επιχειρηματικής στρατηγικής μέσω του IT.