Με δεδομένη την μεγάλη ανταπόκριση των δημοτικών υπηρεσιών και των πολιτών, ο Δήμος Χανίων συνέχισε δυναμικά τις δράσεις «έξυπνης πόλης» το 2018.

«Ο στόχος μας, να ξεφύγουμε πλέον από μεμονωμένες και αποσπασματικές δράσεις και να προσανατολιστούμε σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό “Έξυπνης Πόλης”, επιτεύχθηκε με τη συμμετοχή μας στη χρηματοδοτούμενη από το Interreg VA- Ελλάδα Κύπρος πράξη “Smart Cities”», δηλώνει στο NetFAX η Σεβαστή Πολυχρονάκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμος Χανίων. Στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει ήδη η εκπόνηση ενός «στρατηγικού σχεδίου για την πλήρη εφαρμογή των δράσεων της έξυπνης πόλης στην πόλη των Χανίων» με συμμετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης, το οποίο θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2019.

Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε επίσης το 2018 στο σχεδιασμό δράσεων «Έξυπνης πόλης» στους τομείς ΤΠΕ -Τουρισμός Πολιτισμός, όπου σχεδιάστηκαν για να υποβληθούν προς  χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ σημαντικά έργα, όπως οι ψηφιακές υπηρεσίες προβολής και διαχείρισης πολιτιστικών χωρών και δράσεων (εγκρίθηκε για χρηματοδότηση το 2019), καινοτόμες τεχνολογίες εικονικής περιήγησης και προβολής της Παλιά Πόλης Χανίων (εγκρίθηκε για χρηματοδότηση το 2019), ανάδειξη θεματικών διαδρομών αστικού κέντρου Χανίων και με εργαλεία ΤΠΕ, αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου όλων των Δήμων του Νομού Χανίων και ανάδειξη Μονοπατιών στο πλαίσιο της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και με καινοτόμα εργαλεία ΤΠΕ. Το 2019 εκτός από την ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδίου smartcities του Δήμου έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των ακόλουθων έργων:

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληρωμές με δυνατότητα ταυτοποίησης μέσω της ΓΓΠΣ, Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ), «έξυπνο» ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ, ηλεκτρονικό σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιάς στο άλσος του Αγ. Ματθαίου, καινοτόμο σύστημα καταχώρησης αιτημάτων προς το Δήμο για άτομα τρίτης ηλικίας και ΑΜΕΑ (“Smart Cities” Interreg VA Ελλάδα Κύπρος 2014-2020), διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής δημοκρατίας και συμμετοχής (“Smart Cities” Interreg VA Ελλάδα Κύπρος 2014-2020), διαδικτυακή πλατφόρμα πληροφόρησης και διαχείρισης κινδύνων πλημμυρών (ErmisF Interreg VA Ελλάδα Κύπρος 2014-2020), πληροφοριακό σύστημα για ευφυείς μεταφορές – διαχείρισης της κυκλοφορίας μείωση των καθυστερήσεων κίνησης ,παρακολούθηση και μείωση ρύπων, ενθάρρυνση χρήσης φιλικότερων μέσων μεταφοράς, (Step2Smart Interreg Ελλάδα Κύπρος 2014-2020), προώθηση ηλεκτροκίνησης (ECORouTs, Interreg Ελλάδα Κύπρος 2014-2020), «έξυπνη» διαχείριση των δημοτικών χώρων στάθμευσης με έξυπνα εργαλεία ΤΠΕ (υποβλήθηκε στο Open Mall- ΕΠΑΝΕΚ), ηλεκτροκίνητα κοινόχρηστα  ποδήλατα (υποβλήθηκε στο Open Mall- ΕΠΑΝΕΚ Open Mall) και Net metering.

«Μετά την ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδίου smart cities στην πόλη Χανίων  και την αξιολόγηση των αυτών που έχουν ήδη υλοποιηθεί, ο μελλοντικός σχεδιασμός νέων δράσεων θα είναι σίγουρα πιο στοχευόμενος και προσανατολισμένος στις πραγματικές ανάγκες και στα χαρακτηριστικά του Δήμου μας», καταλήγει η Σεβαστή Πολυχρονάκη.