Ο ΕΟΠΥΥ κατακύρωσε στην Intrasoft Ιnternational, σύμφωνα με πληροφορίες, την υλοποίηση του έργου «Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας» για χρονικό διάστημα 24 μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η συνολική προσφορά της Intrasoft ανέρχεται στα 2.668.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).