Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) προκήρυξε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης / τροποποίησης λογισμικού και μεταφοράς δεδομένων στο υπάρχον Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου του ΕΦΚΑ, για χρονικό διάστημα 36 μηνών.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατά το μεταβατικό στάδιο πλήρης, τεχνική και λειτουργική ενσωμάτωση στο υφιστάμενο ΟΠΣ, καθώς και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου του ΕΦΚΑ, αλλαγών που προκύπτουν από τη νομοθετική θέσπιση τής σύστασης του ΕΦΚΑ και των απορρεουσών αυτής νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων, την αναγκαιότητα κάλυψης λειτουργιών και διαδικασιών πρώην ΦΚΑ που δεν είναι ενταγμένες σε κάποιο πληροφοριακό σύστημα ή που απαιτείται να μεταφερθούν είτε στο «Υφιστάμενο ΟΠΣ ΕΦΚΑ» και από την εφαρμογή δημόσιων, πολιτικών λοιπών νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων, διοικητικών οδηγιών κ.λπ. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου.