Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έκανε αποδεκτή, σύμφωνα με πληροφορίες, την τεχνική προσφορά της εταιρείας Ίλυδα Πληροφορική για το έργο «Σύστημα κεντρικής διαχείρισης λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς Ασφαλισμένους και Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ», συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ (με ΦΠΑ).

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με το δεύτερο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς. Αντικείμενου του έργου είναι η αναδιοργάνωση της λειτουργίας των φαρμακείων μέσω της ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος , το οποίο θα λειτουργήσει σε επιλεγμένα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, με στόχο, αφενός να συνεχίσουν να εκτελούν απρόσκοπτα τις εργασίες που εκτελούν μέχρι και σήμερα, αφετέρου, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις, να αξιοποιηθούν νέες μέθοδοι για τη διευκόλυνση και αναβάθμιση των υφιστάμενων διαδικασιών, αλλά και να αξιολογηθούν οι νέες εφαρμογές και οι νέες διαδικασίες αναφορικά με την προτεινόμενη και αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.