Ο κατάλογος υπηρεσιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παροχής υπηρεσιών του οργανισμού, προσδοκώντας στην αναμόρφωση του ρόλου του IT από τεχνολογικό κέντρο σε κέντρο επιχειρηματικής αξίας.

Το γλωσσάριο του ITILv3 ορίζει τον κατάλογο υπηρεσιών ως «βάση δεδομένων ή δομημένο έγγραφο που περιέχει πληροφορίες για όλες τις υπηρεσίες Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που βρίσκονται σε επιχειρησιακή λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων όσων είναι διαθέσιμες προς υλοποίηση. Ο κατάλογος υπηρεσιών αποτελεί τµήµα του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών και περιέχει πληροφορίες για δύο τύπους υπηρεσιών Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών: τις υπηρεσίες πρώτης γραµµής (που είναι ορατές στην επιχείρηση) και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, τις οποίες χρειάζεται ο πάροχος υπηρεσιών για την παροχή των υπηρεσιών πρώτης γραµµής».

Ο ορισμός θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω, διασπώντας τον κατάλογο σε δύο πτυχές το customer/business view με επιχειρηματικούς όρους και το technical view σε τεχνικούς όρους. Συνθέτοντας τον κατάλογο υπηρεσιών στοχεύουμε στην πλήρη κατανόηση του τι μπορεί και τι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το IT. Επιπρόσθετα, ο κατάλογος υπηρεσιών σήμερα δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται μόνο από καταγεγραμμένες επεξηγήσεις υπηρεσιών και αντίστοιχα SLAs, αλλά να πλαισιώνεται με business process models που τηρούνται κατά τη διαδικασία υλοποίησης, βάση των οποίων το IT και οι πελάτες λειτουργούν. Το πραγματικό governance επιτυγχάνεται όταν οι συνθήκες και οι έλεγχοι στον κατάλογο υπηρεσιών έχουν, ήδη, εφαρμογή στις διεργασίες παράδοσης υπηρεσιών του οργανισμού.

Κοιτάζοντας τον customer-friendly κατάλογο υπηρεσιών, ο επιχειρηματικός πελάτης ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες που αξιοποιεί, το επίπεδο υποστήριξης που απολαμβάνει, καθώς και την μείωση κόστους που αποφέρει το IT στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού του. Από την άλλη, ο τελικός χρήστης του πελάτη εξετάζει τις υπηρεσίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει, τι συμπεριλαμβάνει η κάθε υπηρεσία και ποια είναι η λειτουργικότητά της. Τέλος, το Service Management του πάροχου υπηρεσιών ως υπεύθυνο των κατάλογων, φροντίζει, σε συνεργασία και με το marketing, να ανανεώνει συχνά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα αντίστοιχα SLAs, καθώς και τα μείζων μετρήσιμα σημεία ανά υπηρεσία.