Ο ΟΤΕ ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) με τίτλο "Παροχή Δικαιωμάτων Χρήσης Οπτικής Υποδομής για την πρόσβαση στο ερευνητικό δίκτυο ΕΔΕΤ από μεγάλες ερευνητικές υποδομές και φορείς περιεχομένου σε δύο (2) τμήματα".

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προσφορά υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης με απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης για δεκαπέντε έτη και τρεις μήνες ζευγών οπτικών ινών που ανήκουν σε εγκατεστημένη οπτική υποδομή (οπτικά καλώδια, διοδεύσεις) για την υλοποίηση γραμμών δικτύου πρόσβασης σε φορείς της ΕΔΕΤ σε υπερ-υψηλές ταχύτητες με χρήση οπτικών τεχνολογιών. Ο ΟΤΕ ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό. Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στις 390.500, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.