Ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο που αφορούσε στην προμήθεια και εγκατάσταση "Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης και Επιχειρησιακού Τηλεφωνικού Κέντρου (Ιδιωτικά Τηλεφωνικά Κέντρα) για τη μεταφορά δεδομένων και φωνής".

Το έργο υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις: η πρώτη αφορούσε στην υλοποίηση του βασικού έργου, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 09/04/2009. Η δεύτερη αφορούσε στην επέκτασή του (διαδικαστικού χαρακτήρα), η οποία ολοκληρώθηκε στις 24/08/09. Το τίμημα της πρώτης φάσης ορίστηκε στις 855.468 ευρώ, ενώ της δεύτερης στις 208.019 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και για τις δύο. Υπενθυμίζεται πως για τον εν λόγω διαγωνισμό δεν είχε πραγματοποιηθεί κατάθεση άλλων προσφορών.