Το cloud computing αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, κατακτώντας τα επιχειρηματικά περιβάλλονται και μετασχηματίζοντας τις παραδοσιακές υποδομές ΙΤ σε private, κυρίως, περιβάλλοντα cloud - τα οποία προσφέρουν ένα σύνολο από διαθέσιμους πόρους σε υποδομές hardware, networking, storage και υπηρεσιών, όχι μόνο στους εργαζομένους, αλλά και στους πελάτες τους.

Οι CIOs καλούνται όλο και πιο συχνά να διαδραματίσουν το ρόλο του service broker για λογαριασμό των εταιρειών τους, προσφέροντας έναν ολοκληρωμένο κατάλογο υπηρεσιών που υλοποιούνται τόσο στο private όσο και στο public cloud. Είναι επιτακτική η ανάγκη για μια κοινή πλατφόρμα διαχείρισης αυτών των ετερογενών πηγών παροχής υπηρεσιών. Το υβριδικό cloud αποτελεί τον συγκερασμό των καλύτερων χαρακτηριστικών αυτών των ετερογενών υποδομών, επιτρέποντας την καινότροπη ευελιξία στη φιλοξενία και τη διαχείριση των διαφόρων υπολογιστικών φορτίων.

Προσφέρει, παράλληλα, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης υπηρεσιών που συμβαδίζουν με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την ανάγκη τους, αφενός για μείωση του λειτουργικού τους κόστους και αφετέρου για την προστασία των δεδομένων τους. H βασική κινητήριος δύναμη για την υιοθέτηση μιας τέτοιας προσέγγισης είναι η απαίτηση για την αποτελεσματική συμμετοχή σε μια αγορά που αναπτύσσεται γύρω από την ανάγκη για δικτύωση, την επικοινωνία των στελεχών και τη διακίνηση ενός μεγάλου όγκου πληροφοριών, από οποιοδήποτε μέρος και αν βρίσκονται.

Στις μέρες μας υπάρχει ένα ευρύ φάσμα φορητών συσκευών που διαχειρίζονται ένα ακόμα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών, προσανατολισμένο στις διαφορετικές ανάγκες του κάθε χρήστη. Οι εφαρμογές αυτές αξιοποιούν και συνδυάζουν δεδομένα, τόσο από δομημένες πηγές, όπως μια βάση δεδομένων που βρίσκεται στο data center μιας εταιρείας, όσο και αδόμητα δεδομένα που προέρχονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υβριδικό σημαίνει συνύπαρξη
Οι επιχειρήσεις χρειάζονται μια πλατφόρμα που θα συμπεριλαμβάνει και θα διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις παραδοσιακές εφαρμογές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για κοινή συνύπαρξη με τις καινοτομίες που φέρνει η ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας, της κοινωνικής δικτύωσης και του μεγάλου όγκου των δεδομένων που μπορούν να αντληθούν από εκεί. Το hybrid cloud καθιστά δυνατή αυτή τη συνύπαρξη, απρόσκοπτα και με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο ζήτησης και προσφοράς υπηρεσιών. Επιπλέον, μειώνει το κόστος επεξεργασίας και ανάλυσης του πλήθους των αδόμητων δεδομένων μεταφέροντας τον όγκο της επεξεργαζόμενης πληροφορίας στις δυναμικές δομές ενός public cloud. Παράλληλα, συμβάλλει στη διατήρηση των επιχειρησιακών λειτουργιών με την υλοποίηση σεναρίων backup και disaster recovery και παρέχει στις Διευθύνσεις Πληροφορικής ένα εκτεταμένο σύνολο από εργαλεία παρακολούθησης και αυτοματοποιεί τις καθημερινές διαδικασίες ρουτίνας, βελτιώνοντας συνολικά την απόδοση της υποδομής και τη διαθεσιμότητα των ανθρωπίνων πόρων.

Ασφάλεια
Η προστασία των δεδομένων δημιουργεί τους περισσότερους προβληματισμούς κατά τη μετάβαση σε ένα μοντέλο hybrid cloud. Στο hybrid cloud οι πληροφορίες είναι, συνήθως, υπό τον έλεγχο τόσο της επιχείρησης όσο και του προμηθευτή του public cloud σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση πρέπει να φροντίζει για την ασφάλεια και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων που διακινούνται, υπόκεινται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται σε ένα hybrid cloud.

Παράλληλα, η επιχείρηση πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο προμηθευτής του public cloud μπορεί να προσφέρει κατάλληλες υποδομές για την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων της, παρέχοντας τα αντίστοιχα Service Level Agreements (SLAs) – όπως, για παράδειγμα, το Microsoft Azure, το οποίο παρέχει πιστοποιήσεις ασφαλείας ISO 27001/27002 και εμπιστευτικότητας- ιδιωτικότητας (ISO 27018) των δεδομένων που διακινούνται στο cloud.

Τέλος, σημαντικός παράγοντας για τον μετασχηματισμό του ΙΤ και το πέρασμα από το παραδοσιακό data center στις ολοκληρωμένες λύσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης που παρέχει το hybrid cloud αποτελεί και η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη που θα μπορέσει να υποστηρίξει μια τέτοια αλλαγή, καλύπτοντας όλα τα στάδια της μετάβασης (σχεδιασμός, δοκιμές, υλοποίηση και υποστήριξη).