Ο Ιωάννης Παράσχος, Διευθυντής Πληροφορικής της ΤΙΤΑΝ, αναγνωρίζει τα οφέλη που προσφέρουν οι τεχνολογίες Virtual Desktops, ωστόσο εκτιμά ότι η μετάβαση σε περιβάλλοντα VDI χρειάζεται να γίνεται με σωστό σχεδιασμό και προσεκτικά βήματα.

Στοχεύοντας στην απλοποίηση και ομογενοποίηση των υποδομών του ΙΤ, στη μείωση του κόστους διαχείρισης και λειτουργίας των desktops, αλλά και στην ενίσχυση της ασφάλειας της ηλεκτρονικής πληροφορίας που διακινείται σε αυτά, προγραμματίζουμε την σταδιακή ενοποίηση των desktops στα data centers.

Δεδομένης της ποικιλομορφίας των αναγκών των χρηστών, εξετάζεται ως αποτελεσματικότερο ένα μεικτό σχήμα τεχνολογιών ενοποίησης, μεταξύ των οποίων και εναλλακτικές προσεγγίσεις του desktop virtualization (π.χ. VDI dedicated desktops, VDI pooled desktops, κλπ), για εκείνους τους χρήστες που μετακινούνται συχνά, απαιτούν ευελιξία στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος εργασίας τους και την ίδια εμπειρία χρήσης, ανεξάρτητα από το σημείο πρόσβασης ή τον σταθμό εργασίας.

Τα δυνητικά οφέλη που υπόσχονται οι προμηθευτές και οι εναλλακτικές τεχνολογίες, σταθμίζονται προσεκτικά σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του business, το κόστος υλοποίησης και συντήρησης, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των συστημάτων και τις δυνατότητες που απαιτούνται από οργανισμό και IT.

Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής
Για να επιλεγεί μια λύση VDI που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οργανισμών, ικανοποιώντας, παράλληλα, τις προσδοκίες που έχουν τεθεί, χρειάζεται να εξεταστούν τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:

1. Η εγκατεστημένη βάση της προτεινόμενης λύσης στην παγκόσμια και ελληνική αγορά.
2. Η επάρκεια τεχνικής γνώσης στην αγορά Πληροφορικής.
3. Η εναρμόνιση της λύσης με την υφιστάμενη αρχιτεκτονική συστημάτων και τα τεχνικά πρότυπα.
4. Το συνολικό κόστος επένδυσης και το κόστος ετήσιας συντήρησης.
5. Τα κρυφά κόστη (για παράδειγμα, αναβαθμίσεις υποδομών backup, δικτύων, συστημάτων κεντρικής διαχείρισης και παρακολούθησης κ.λπ)
6. Η απαίτηση για γρήγορη πρόσβαση και ποιοτική εμπειρία των χρηστών, αναλόγως του σημείου πρόσβασης, του σταθμού εργασίας και της εφαρμογής.
7. Η δυνατότητα λειτουργίας σε offline mode και ο γρήγορος συγχρονισμός των desktops με κάθε σύνδεση στο εταιρικό δίκτυο
8. Η ευκολία και η ευελιξία στην κεντρική διαχείριση – για παράδειγμα, κοινή κονσόλα για όλες τις τεχνολογίες ενοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του virtualization, εύκολη ανάπτυξη και εφαρμογή system images, εφαρμογών, αναβαθμίσεων, ρυθμίσεων ασφαλείας, σε ομάδες συστημάτων, χρηστών κ.λπ., διατηρώντας όπου είναι επιθυμητό προσωπικές ρυθμίσεις χρηστών.
9. Η εύκολη προσαρμογή και επεκτασιμότητα της λύσης, ακολουθώντας τις αλλαγές του business landscape.
10. H βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων, όπως είναι, για παράδειγμα, οι απαιτούμενοι χώροι για κεντρική αποθήκευση, το εύρος των δικτυακών συνδέσεων κ.λπ.
11. Η ευελιξία και τα επίπεδα ασφαλείας που προσφέρονται – για παράδειγμα, κρυπτογράφηση στην αποθήκευση και στην επικοινωνία με το data center, γρήγορη επαναφορά και ανάκτηση δεδομένων σε διαφορετικά επίπεδα (όπως full system image, δεδομένα και ρυθμίσεις χρηστών) κ.λπ.
12. Αποτελεσματική κεντρική παρακολούθηση της λειτουργίας της υπηρεσίας, πλήρης καταγραφή και αυτοματοποιημένη ενημέρωση για όλα τα συμβάντα
13. Αξιόπιστο και ευέλικτο σύστημα reporting
14. Οι απαιτήσεις εκπαίδευσης των τελικών χρηστών

VDI, αλλά σωστά
Η φούρια με την οποία ξεκίνησε το VDI έχει παραχωρήσει τη θέση της σε έναν σκεπτικισμό για τα δυνητικά οφέλη του, δεδομένου του ύψους της επένδυσης και του υψηλού ρίσκου που τη συνοδεύει. Η αβεβαιότητα αυτή μπορεί να ξεπεραστεί με σωστή καταγραφή και ανάλυση των αναγκών, μετρήσιμους στόχους, κατάλληλο σχεδιασμό, μεικτό και ισορροπημένο σχήμα τεχνολογιών και πιλοτική υλοποίηση που θα επιβεβαιώσει ή όχι τις προσδοκίες.

Η δυναμική είσοδος της Microsoft στην αγορά – που μέχρι και σήμερα δέσποζαν η Citrix και η VMware – θα οδηγήσει σταδιακά στην προσφορά νέων λειτουργιών, σε πτώση των τιμών και κατ’ επέκταση στη διεύρυνση της αγοράς του desktop virtualization. Παρόλα αυτά ακόμη και τότε η απαίτηση για “on-premise” υποδομές σε έναν μεγάλο οργανισμό θα παραμένει σημαντική. Αυτήν την ανάγκη έρχονται να καλύψουν υπηρεσίες του cloud όπως τα WaaS και DaaS. με τις δικές τους ιδιαιτερότητες βέβαια που αξίζει κανείς να σταθμίσει προσεκτικά πριν προχωρήσει.