Αναμφισβήτητα η οργάνωση και η λειτουργία μια εταιρείας εξαρτάται από τις υποδομές Πληροφορικής. Θεωρώντας δεδομένες λοιπόν τις βασικές υποδομές (internet access, file sharing, print sharing κλπ.), οι πλατφόρμες για collaboration και reporting αποτελούν ίσως μια κατηγορία νέων υπηρεσιών Πληροφορικής που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην οργάνωση και λειτουργίατης εταιρείας αυξάνοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητα.

Όσον αφορά τις επικοινωνίες, που η ταχύτητα ήταν πάντα μια δυσκολία στην ναυτιλία, οι εταιρίες θα πρέπει να διερευνήσουν λύσεις όπως bandwidth optimization, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις διευρυμένες πια ανάγκες τους, αλλά και για να μην υποβιβάσουν τα επίπεδα οργάνωσης τους. Παράλληλα οι τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο του Satellite Internet με νέες λύσεις και υπηρεσίες που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια, σύντομα θα προσφέρουν νέες δυνατότητες οργάνωσης και λειτουργίας των ναυτιλιακών εταιρειών φέρνοντας πιο «κοντά» τον στόλο στην δομή και οργάνωση του γραφείου.

Ασφάλεια και υποδομές
Δεδομένων των νέων συνθηκών και εξελίξεων στον χώρο της ναυτιλίας, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε τεχνολογίες που επιτρέπουν την ανάπτυξη, την αξιοπιστία (όπως π.χ.virtualization, clustering κλπ.) αλλά και την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Αυτό θα πρέπει να ακολουθηθεί τόσο στις υποδομές των γραφείων όσο και στις υποδομέςτων πλοίων.

Παράλληλα θα πρέπει να υιοθετηθούν από τις εταιρείες λύσεις ασφάλειας που να βασίζονται τόσο σε τεχνολογίες πληροφορικής όσο και σε διαδικασίες και πολιτικές, προκειμένου να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες χωρίς να κινδυνέψει η ακεραιότητα των δεδομένων τους και κατ’ επέκταση η λειτουργία τους. Η ναυτιλία όντας μια ιδιαίτερη και πολλές φορές συντηρητική αγορά όσον αφορά την αφομοίωση της πληροφορικής, δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει όλες τις παραπάνω τεχνολογίες σε ικανοποιητικό βαθμό, αφήνοντας ακόμα μεγάλο περιθώριο για εξέλιξη και βελτίωση. Παράλληλα ο αυξημένος ανταγωνισμός σε συνδυασμό με τις νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και αξιοπιστίας, επιβάλλουν την άμεση ενεργοποίηση των ναυτιλιακών εταιρειών στον τομέα της πληροφορικής, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε αυτές τις προκλήσεις.

Υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών
Η IONIC αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα των νέων τεχνολογιών για τη λειτουργία και ανάπτυξη της, έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών. Αξιοποιώντας την πολύχρονη και στρατηγική της συνεργασία με την εταιρεία “THE ADVISORS” και έχοντας ήδη εκσυγχρονίσει τις υποδομές πληροφορικής στα γραφεία της, αξιοποιώντας λύσεις virtualization και high availability, έχει ξεκινήσει και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών στο στόλο της. Η IONIC έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση της λύσης του V-BOX (Vessel Box),μιας λύσης υψηλής διαθεσιμότητας και ευελιξίας σχεδιασμένη από την ”THE ADVISORS” ειδικά για τον χώρο της ναυτιλίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες ανάγκες και προκλήσεις του χώρου.

Πρόκειται για μια κεντρική υποδομή πληροφοριακών συστημάτων που αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες virtualization και monitoring, και εγκαθίσταται σε κάθε πλοίο με σκοπό να διαχειριστεί όλη την υποδομή πληροφορικής του πλοίου. Η εγκατάσταση του V-BOX στο πλοίο αναβαθμίζει τόσο το επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας της υποδομής του πλοίου ενώ ταυτόχρονα επιφέρει σημαντικές οργανωτικές βελτιώσεις στην οργάνωση του πλοίου. Παράλληλα δίνει την δυνατότητα της πλήρους διαχείρισης όλης της υποδομής εξ’ αποστάσεως (remotely), με ελάχιστη έως μηδενική παρέμβαση από το πλήρωμα.

Το κείμενο υπογράφει ο Γιάννης Τσολάκης, IT Manager, Ionic Shipping