Επενδύσεις σε ψηφιακά έργα πραγματοποίησε η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν το 2020, στο πλαίσιο του πλάνου της για την επιτάχυνση του ψηφιακού της μετασχηματισμού.

Συγκεκριμένα, στο εργοστάσιο του Καμαρίου πραγματοποιήθηκαν το 2020 δύο ψηφιακά έργα σε πιλοτική βάση: η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κατακόρυφου μύλου τσιμέντου του εργοστασίου, που περιελάμβανε τα στάδια της ανάλυσης, μοντελοποίησης και ανάπτυξης αλγορίθμων με την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data), και με την ολοκλήρωση του οποίου η παραγωγή του μύλου τσιμέντου αυξήθηκε κατά 6-7%, και το έργο «CoCus», μέσω του οποίου γίνεται συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων των φυσικών, χημικών και μηχανικών δοκιμών των πρώτων υλών, καυσίμων, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.

Τα προγράμματα αυτά θα εφαρμοστούν και σε άλλα εργοστάσια τσιμέντου του ομίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ανταλλακτικά και ελεγκτές PID
Παράλληλα, στο εργοστάσιο στο Δρέπανο Αχαΐας υλοποιήθηκε έργο για τη βελτιστοποίηση του αποθέματος ανταλλακτικών στα εργοστάσια τσιμέντου, που στηρίχθηκε στη στατιστική ανάλυση όλων των κινήσεων των ανταλλακτικών στη διάρκεια μιας περιόδου 18 ετών. Με βάση τα δεδομένα αυτά, και με τη χρήση προηγμένων υπολογιστικών μεθόδων, έγινε μια προσομοίωση όλων των πιθανών κινήσεων ανταλλακτικών, η οποία κατέληξε στην εύρεση του βέλτιστου αποθέματος κάθε κωδικού. Το έργο ξεκίνησε με μια πιλοτική μεθοδολογία βασισμένη σε έναν προηγμένο αλγόριθμο, με στόχο τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εφαρμόσιμη στη βιομηχανία του τσιμέντου.

Επιπλέον, το εργοστάσιο στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης συμμετείχε στο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού «Βελτιστοποίηση των Ελεγκτών PID», με στόχο τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, τ η μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση ρύπων.

Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Σημειώνεται ότι, έχοντας ήδη εφαρμόσει πιλοτικά μία σειρά από ψηφιακές λύσεις, η εταιρεία προχώρησε πέρυσι στη σύσταση του Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, συγκεντρώνοντας τα ψηφιακά εργαλεία και την εξειδικευμένη γνώση που υπήρχε στον όμιλο. Να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών στόχων της, η Τιτάν σχεδιάζει μετά το 2025 να αυξήσει τις ετήσιες επενδύσεις της στην έρευνα και την καινοτομία στα 20 εκατομμύρια ευρώ, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και το ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.