Οι ενώσεις εταιρειών «01 Solutions Hellas – Byte», «SingularLogic – Profile – Q&R», η Cosmos Business Systems και ο ΟΤΕ κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, προσφορά στο διαγωνισμό που διενεργεί η Κοινωνία της Πληροφορίας για το έργο: «υπηρεσία λειτουργίας συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού». H εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 11,6 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραμετροποίησης, υλοποίησης, εφαρμογής και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για τη δημόσια διοίκηση οι οποίες και θα παρασχεθούν ως επακόλουθο της ανάλυσης, του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραμετροποίησης και της θέσης σε λειτουργία του συστήματος. Το σύνολο των υπηρεσιών του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS) που θα αναπτυχθεί, θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενηθεί στις υποδομές του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους GCloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Δεδομένα από 3.537 φορείς και 9.131 διαχειριστές

Στο αντικείμενο του έργου συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η καταγραφή και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, το Μητρώο Υπαλλήλων, τα ψηφιακά οργανογράμματα, η διαχείριση προσλήψεων, αδειών και ωραρίου του προσωπικού, οι προαγωγές και επιλογές προϊσταμένων, οι πειθαρχικές διαδικασίες, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης. Το HRMS, υπό τη διαχείριση του υπουργείου Εσωτερικών θα συλλέγει, θα διαλειτουργεί με άλλα συστήματα του Δημοσίου και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα περίπου 3.537 φορέων και 9.131 διαχειριστών.

ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ