Την ολοκλήρωση της δράσης “ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική, με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)” ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το ΣΕΠΕ, ως συνδικαιούχο, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕYEΔ ΑπΚΟ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δικαιούχο της Πράξης. Στόχος της δράσης η συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων ανέργων νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, στο αντικείμενο των ΤΠΕ και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες, ώστε να ενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας.

Η δράση ολοκληρώθηκε με την ένταξη σε Τμήμα Κατάρτισης 2.990 ωφελούμενων, αλλά και τη συμμετοχή 2.175 επιχειρήσεων, όπου υλοποιήθηκε πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 1.067.550 ώρες Θεωρητικής Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης, ενώ 2.730 ωφελούμενοι ολοκλήρωσαν την Κατάρτιση λαμβάνοντας μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης στις οποίες το 61%, δηλαδή 1.665, ήταν οι επιτυχόντες. Παράλληλα, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο ΣΕΠΕ διεξήγαγε έρευνα για τη διερεύνηση και καταγραφή της ένταξης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας μετά τη λήξη της κατάρτισης.

Στην έρευνα συμμετείχε πάνω από το 27% του συνόλου των ωφελούμενων. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί πως το 22% των ερωτηθέντων βρήκαν εργασία μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στη δράση. Το 10% των ωφελούμενων εργάζεται στην ίδια επιχείρηση, όπου πραγματοποίησε την Πρακτική Άσκηση του, ενώ το 31% εργάζεται σε διαφορετική επιχείρηση. Το 70% των ωφελούμενων δήλωσε ότι η Πράξη ενίσχυσε τις γνώσεις και ικανότητές τους, με σκοπό την επαγγελματική τους ένταξη, καθώς και την ανεύρεση απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση της Κατάρτισης.