Η SingularLogic, μέλος του Ομίλου Marfin Investment Group, υπέγραψε συμβάσεις για τη μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση του συνόλου των υφιστάμενων ομολογιακών της δανείων, με την έκδοση δύο νέων κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 56,9 εκατ ευρώ.

Συνδιοργανώτριες τράπεζες είναι η Τράπεζα Eurobank Ergasias, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank, ενώ η εκταμίευση των δανείων θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015. Η συμφωνία αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης και της στήριξης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στις δυνατότητες της εταιρείας για τη δυναμική, αυτόνομη ανάπτυξη και διατήρηση της ηγετικής της θέσης στον κλάδο. Παράλληλα, η συμφωνία συμβάλει στην αναταξινόμηση ισόποσων δανείων της εταιρείας στις Οικονομικές Καταστάσεις της από βραχυπρόθεσμες σε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Με αυτή την έκδοση η εταιρεία ολοκλήρωσε την μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση του συνόλου του υφιστάμενου δανεισμού της.