Ένα ακόμα από τα τέσσερα «εμβλητικά» έργα του πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης κυκλοφορίας εντύπων, ακυρώθηκε οριστικά.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έκανε δεκτή την ένσταση του αναδόχου κατά της απόφασης που ακύρωνε το έργο, καθώς, σύμφωνα με την αιτιολόγησή του, «οι προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού έχουν τεθεί κατά παράβαση του ν. 4412/2016, καθώς και των θεμελιωδών αρχών του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, ιδίως δε της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, με περαιτέρω συνέπεια τον περιορισμό του κύκλου των δυνητικών υποψηφίων προμηθευτών…».