Στην υπογραφή σύμβασης με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την υλοποίηση του έργου «σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/προσφύγων και μεταναστών», προχώρησε ο ΟΤΕ. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 19,6 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  • Την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού για την υλοποίηση ολοκληρωμένης λύσης ασύρματης πρόσβασης (WIFI) σε 39 δομές φιλοξενίας πανελλαδικώς. Μέσω της λύσης, θα είναι εφικτή η πρόσβαση των μεταναστών που διαμένουν σε κάθε δομή στο διαδίκτυο. Όλος ο εξοπλισμός θα παρακολουθείται κεντρικά από έναν διαχειριστή (Wireless controller). Ο Wireless controller θα διαχειρίζεται αποκλειστικά (dedicated) τις δομές φιλοξενίας. Ο Wireless controller καθώς και ο τοπικός router θα μπορούν να διασυνδεθούν με εφαρμογές τρίτων για την πιστοποίηση και καταχώρηση των χρηστών σε αντίστοιχη βάση δεδομένων.
  • Την υλοποίηση υποδομών καλωδίωσης οπτικής και χαλκού
  • Την υλοποίηση υποδομής MPLSVPN

Επίσης προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαιτούμενου δικτυακού εξοπλισμού. Ειδικότερα για την κάλυψη των αναγκών του έργου θα προσφερθούν:

• 1 x Router για το Συμμετρικό Κύκλωμα 800Mbps για πρόσβαση στο VPN και στο internet και 1 x Router για το συμμετρικό κύκλωμα 1Gbps στο κτίριο Κεράνη, όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου.

• 1 x Router για το Συμμετρικό Κύκλωμα 100Mbps σε κάθε δομή – για πρόσβαση στο Police On Line.

• Κεντρικό firewall cluster για το σύνολο του δικτύου χωρητικότητάς 10Gbps.

• Το σύνολο των απαιτούμενων μεταγωγών ανά δομή για την κάλυψη των αναγκών των Access Points, των καμερών (PoE) και του Access Control.

• Υπηρεσίες εγγύησης onsite του εξοπλισμού για τρία έτη από την παραλαβή του έργου.

Ο προσφερόμενος, ανά δομή, δικτυακός εξοπλισμός θα πρέπει να υποστηρίζει την πολυπλεξία πολλαπλών (3 έως 5) xDSL γραμμών, για την υλοποίηση backup των κύριων τηλεπικοινωνιακών γραμμών.