Ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου «παροχή υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης», καθώς η ΗΔΙΚΑ ενέκρινε, σύμφωνα με πληροφορίες, το φάκελο δικαιολογητικών της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε η ένωση εταιρειών «OTEByte».

Η συμφωνία – πλαίσιο που θα υπογράψουν οι εταιρείες με την ΗΔΙΚΑ θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών και η αξία της φτάνει τα 7,2 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία και την επιχειρησιακή συνέχεια του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), η παροχή ψηφιακών υπογραφών στους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι είναι χρήστες του συστήματος, καθώς και η παροχή υπηρεσιών Disaster Recovery Center.

Με την υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου η ΗΔΙΚΑ αποσκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

• Ταχύτερη ικανοποίηση αιτημάτων επιχειρησιακών αλλαγών των θεσμικά αρμόδιων φορέων που συνεπάγονται παρεμβάσεις/τροποποιήσεις/ εμπλουτισμό της λειτουργικότητας του ΣΗΣ.

• Εγκαθίδρυση του ΣΗΣ ως κύρια πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών ehealth στους επαγγελματίες υγείας και τους πολίτες – εξάπλωση λειτουργιών του σε μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών.

• Αύξηση εύρους και επιπέδου υποστήριξης και ικανοποίησης των χρηστών του συστήματος.

• Διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου διαθεσιμότητας και απόκρισης του ΣΗΣ, με άμεση ανταπόκριση (σε πραγματικό χρόνο) σε απρόσμενες και απρόβλεπτες μεταβολές στη χρήση του.

• Βελτιστοποίηση διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων που έχουν δεσμευτεί για τη λειτουργία του ΣΗΣ σε επίπεδο υποδομών.

• Αύξηση του επιπέδου ασφάλειας του συστήματος και του επιπέδου ετοιμότητας διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων από πλευράς οργανισμού.

 

ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ