Στον ΟΤΕ κατακύρωσε η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) το έργο που αφορά στη «δημιουργία 6ου κόμβου στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης με προμήθεια αδειών Oracle και υπηρεσιών εγκατάστασης/παραμετροποίησης για την υποστήριξη των εφαρμογών COVID-19». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 706.000 ευρώ. Η προμήθεια περιλαμβάνει άδειες

  • Oracle database Enterprise Edition
  • Oracle real Application Clusters,
  • Oracle Partitioning,
  • Oracle diagnostics pack,
  • Oracle tuning pack, Oracle advanced compression
  • Oracle Advanced Security.

Στο έργο περιλαμβάνονται, επίσης, υπηρεσίες για την προετοιμασία του κόμβου, υπηρεσίες υλοποίησης 6ου κόμβου στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (εγκατάσταση, παραμετροποίηση, θέση σε λειτουργία, έλεγχοι, καθώς επίσης και υπηρεσίες διαχείρισης έργου. Ο χρόνος υλοποίησης του 6ου κόμβου με παράδοση των παραπάνω αδειών καθώς και την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών ορίζεται σε 45 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Η ανάθεση έγινε μέσα από διαδικασία διαπραγμάτευσης, με μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία τον ΟΤΕ.