Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έδωσε στη δημοσιότητα τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA Plan), το οποίο θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη οδικό χάρτη για την ανάπτυξη σύγχρονων ευρυζωνικών υποδομών και την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας, διαθέσιμων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε όλο το εύρος της ελληνικής επικράτειας.

Ως ελάχιστοι εθνικοί στόχοι αναφορικά µε τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλών και υπερυψηλών ταχυτήτων έχουν τεθεί οι εξής:
Στόχος 1: έως το 2020, διαθεσιμότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο µε ταχύτητες άνω των 30Mbps για όλους τους Έλληνες
Στόχος 2: έως το 2020, τουλάχιστον 50% των ελληνικών νοικοκυριών να διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο µε ταχύτητα άνω των 100 Mbps

Οι εθνικοί στόχοι υιοθετούν τους στόχους του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη 2020 – «Digital Agenda for Europe 2020» και συμβάλλουν στη σύγκλιση και εναρμόνιση της χώρας µε την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική Europe 2020» στο πλαίσιο της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς. Ο σχεδιασμός των δράσεων έχει λάβει υπόψη και τους νέους ευρωπαϊκούς στόχους συνδεσιμότητας (Gigabit Society 2025).

Το Σχέδιο συμπεριλαμβάνει δράσεις ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών και παροχής υπηρεσιών υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας. Από τον Ιούνιο 2018 ξεκίνησε η υλοποίηση της δράσης «Super-Fast Broadband» – www.sfbb.gr – που στοχεύει στην ενίσχυση πολιτών µε επιδοτούμενα κουπόνια για την απόκτηση σύνδεσης στο Ιnternet µε ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps και δυνατότητα αναβάθμισης σε 1Gbps. Επίσης, ολοκληρώνεται η δράση «Rural Broadband», (2007-2013 και 2014-2020) που αφορά στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε «λευκές» αγροτικές περιοχές της Ελλάδος.

Οι επόμενες δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης θα αφορούν:
την ανάπτυξη υποδομών σε περιαστικές και αγροτικές περιοχές, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο µε ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps «Ultrafast Broadband» και την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας έως 1 Gbps, µε χρήση επιδοτούμενων Voucher προς πολίτες και επιχειρήσεις «Connected Enterprises». Ο συνολικός προϋπολογισμός του «NGA Plan» εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ.