Στα 14.772.219,12 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας PC Systems λόγω της εισαγωγής των 15.629.782 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας 'Opentec' και αναδοχής του 'κλάδου Δικτύων' της εταιρείας 'Computerbank'.

To μετοχικό κεφάλαιο της PC Systems διαιρείται σε 41.033.942 κοινές άυλες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ εκάστη.